This profile has not been verified
Reputation:  Captain
(Next privilege: 250 rep)

Stats:

Joined: 2018-10-28
Score: 160
Reviews: 8

Following (0):

Activity Log

2019-03-21
Reviewed nhakhoatphcm.vn:
"Nha khoa uy tín H? Chí Minh"

B?n ?ang t́m ki?m m?t ??a ch? nha khoa uy tín thành ph? H? Chí Minh? V?y hăy ??n nha khoa AVA, chúng tôi s? không ch? giúp b?n có m?t hàm r?ng sáng, ??u, ??p mà c̣n b?o v? nó th?t kh?e m?nh, ch?c ch?n. Khi cu?c s?ng c?a con ng??i ngày càng hi?n ??i và ch?t l??ng cu?c s?ng ngày càng nâng cao; con ng??i ?ă chú tr?ng h?n ??n v? ??p c?a b?n thân ḿnh. Mà m?t trong nh?ng cách giúp m?i ng??i có v? ??p t? nhiên h?n, ít ?au ??n, không nguy hi?m, chi phí không quá cao; ?ó chính là t́m m?t ??a ch? nha khoa uy tín thành ph? H? Chí Minh uy tín ?? ch?nh s?a và ch?m sóc cho m?t hàm r?ng sáng ??u, ??p t? nhiên. V́ sao nên t́m ??n m?t ??a ch? nha khoa uy tín H? Chí Minh? ??n m?t ??a ch? nha khoa cao c?p t?i thành ph? H? Chí Minh, ch?c ch?n s? giúp b?n có m?t hàm r?ng tr?ng ??p, nh?ng ngoài y?u t? th?m m?, th́ s?c kh?e c?ng là m?t y?u t? vô cùng quan tr?ng.


2019-03-21
+15
Score increase - Review added - nhakhoatphcm.vn

2019-03-21
+5
Score increase - Category change - nhakhoatphcm.vn

2019-03-21
+15
Score increase - Review added - nhadatdongnai.co

2019-03-21
Reviewed nhadatdongnai.co:
"Mua bán nhà ??t ??ng Nai giá r?"

Mua bán nhà ??t ??ng Nai giá r?, chính ch?: Nhà ??t Biên Ḥa, Bán nhà c?p 4. ?a d?ng di?n tích v?i thông tin c?n nhà, ng??i bán, s? ?? rơ ràng. mua bán nhà ??t ??ng nai, b?t ??ng s?n ??ng nai, cho thuê, trang tr?i, c?n h?, v?n pḥng, kho x??ng, bi?t th?, nhà ??t biên ḥa


2019-03-21
+5
Score increase - Category change - nhadatdongnai.co

2018-10-28
Reviewed canhosunshineavenue.vn:
"C?n h? Sunshine Avenue Qu?n 8"

C?n h? Sunshine Avenue Qu?n 8 d? án do ??t Xanh ?ông Nam B? phát tri?n. Pháp lư ??y ??. Có 6 t?ng th??ng m?i và c?n h? t? 1PN-2PN-3PN giá c? h?p lư . Hotline t? v?n c?n h? Sunshine Avenue qu?n 8


2018-10-28
+15
Score increase - Review added - canhosunshineavenue.vn

2018-10-28
+5
Score increase - Category change - canhosunshineavenue.vn

2018-10-28
+15
Score increase - Review added - bandatnenbaria.vn

2018-10-28
Reviewed bandatnenbaria.vn:
"??t n?n Bà R?a V?ng Tàu"

??t n?n Bà R?a V?ng Tàu m?t trong nh?ng ??a ?i?m ?áng tin c?y cho quư khách ?ang mu?n mua ??t n?n d? án, ??t n?n th? c?, nhà ph? t?i Bà R?a V?ng Tàu.


2018-10-28
+5
Score increase - Category change - bandatnenbaria.vn

2018-10-28
Reviewed canhointella.com:
"c?n h? intella"

Vi?c mua bán, ??u t? b?t ??ng s?n, nhà ??t tr? nên hi?u qu? và tin c?y h?n. B?n s? d? dàng t́m ???c b?t ??ng s?n ?ng ư nh?t.


2018-10-28
+15
Score increase - Review added - canhointella.com

2018-10-28
+5
Score increase - Category change - canhointella.com

2018-10-28
+15
Score increase - Review added - bdsgroup.vn

2018-10-28
Reviewed bdsgroup.vn:
"B?t ??ng s?n Group"

Web ??ng rao v?t b?t ??ng s?n, mua bán nhà ??t, c?n h? chung c? cao c?p.


2018-10-28
+5
Score increase - Category change - bdsgroup.vn

2018-10-28
+15
Score increase - Review added - nhadatgroup.vn

2018-10-28
Reviewed nhadatgroup.vn:
"Di?n ?àn mua bán nhà ??t, b?t ??ng s?n Tp.HCM"

Di?n ?àn mua bán nhà ??t, b?t ??ng s?n Tp.HCM, chuyên cung c?p c?n h? chung c?, ??t m?t ti?n, ??t h?m ngơ, ??t d? án, ??t khu tái ??nh c?


2018-10-28
+5
Score increase - Category change - nhadatgroup.vn

2018-10-28
Reviewed bandatnendongnai.vn:
"Bán ??t n?n ??ng Nai"

Bán ??t n?n ??ng Nai m?t trong nh?ng ??a ?i?m ?áng tin c?y cho quư khách hàng ?ang có nhu c?u mua ??t n?n d? án, ??t tr?ng cây lâu n?m t?i t?nh ??ng Nai. Vi?c t́m ki?m m?t trong nh?ng ??a ?i?m bán ??t t?i ??ng Nai luôn ??m b?o uy tín, ch?t l??ng luôn là ?u tiên hàng ??u. Chính v́ th? ??n v?i bán ??t n?n ??ng Nai s? ?áp ?ng ???c t?t c? các yêu c?u mà m?i ng??i ??t ra.


2018-10-28
+15
Score increase - Review added - bandatnendongnai.vn

2018-10-28
+5
Score increase - Category change - bandatnendongnai.vn