- Alza.cz bot validation

Safety: Low trust score
Year Founded: 2004
Global Traffic Rank: 12,795
Estimated Worth: $1,188,720Domain summary

Last updated
2021-12-29
Domain label
alza
Domain extension
cz
Domain registered:
2004-03-08
Domain updated:
2021-12-20
Domain expires:
2025-03-08
Global Traffic Rank
12,795
Statvoo Rating
C
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$1,188,720
Estimated daily income
$1,651
Estimated monthly income
$50,218

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Alza.cz registered?
A: Alza.cz was registered 18 years, 2 months, 1 week, 1 day, 21 hours, 47 minutes, 24 seconds ago on Monday, March 8, 2004.
Q: When was the WHOIS for Alza.cz last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 4 months, 3 weeks, 6 days, 21 hours, 47 minutes, 24 seconds ago on Monday, December 20, 2021.
Q: What are Alza.cz's nameservers?
A: DNS for Alza.cz is provided by the following nameservers:
  • gigi.ns.cloudflare.com
  • beau.ns.cloudflare.com
Q: Who is the registrar for the Alza.cz domain?
A: The domain has been registered at CZ-NIC.
Q: What is the traffic rank for Alza.cz?
A: Alza.cz ranks 12,795 globally on Alexa. Alza.cz has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of C.
Q: How many people visit Alza.cz each day?
A: Alza.cz receives approximately 137,554 visitors and 825,324 page impressions per day.
Q: What IP address does Alza.cz resolve to?
A: Alza.cz resolves to the IPv4 address .
Q: In what country are Alza.cz servers located in?
A: Alza.cz has servers located in the .
Q: What webserver software does Alza.cz use?
A: Alza.cz is powered by Nginx webserver.
Q: Who hosts Alza.cz?
A: Alza.cz is hosted by Unknown in .
Q: How much is Alza.cz worth?
A: Alza.cz has an estimated worth of $1,188,720. An average daily income of approximately $1,651, which is roughly $50,218 per month.

Alza.cz Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Alza.cz Free SEO Report

Website Related Search Terms

Website Inpage Analysis for Alza.cz

H1 Headings

1 :
  1. Prosím, ověřte se

H2 Headings

0 :

H3 Headings

0 :

H4 Headings

0 :

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

1 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
Not Applicable

Links - Internal

0:

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

0:

Links - Outbound (nofollow)

0:

Keyword Cloud for Alza.cz

prodiagnostikaochrannparfmyokyidle000mn psluenstv prokondicionryippassosobn rozvojoekvankontaktnprojektory minikolorukavicenramkyenyknkystojanybeckapplesov kartylaserov struepro kojencepsluenstv dal kategoriethotenstvpoteby dalkartkyobalymonitoryhygienaprtydoplkyovocepe opoukazydekorativnezakyhrakyolejesestolyzubn kartky stntloakn b2bvenkovnnpojekolsystmpowerbankyaromamasnpebalovacbaterievlasnotebookymnlepicvodyvechnyautochladnikylunydmskwificelnbsplneksouhvzd pomocidellhlopkykompresorynae novinky dalplynovpsphilipsdtsk vivapudinkytlovmslivzdlenost podle rozlienoipistolevytpnsouhvzdbarvypsluenstv dalplusvhythotenskelektronikyplus ps storeinteraktivnrozlien interaktivnklidov pomckydomc kinokategorie mn hernswitchndobtakychrniemini domc kinokojicnovinky dal kategoriekorkyrozliensmartpetaknmini domcvnbazarjakpczdravvirtuln realitapro enypivasuen masoprac prostedkykategorie mnandroidem sdle hlopkyrucepro miminkakrtkou projeknajeled laserovnatenpotaeistikypracovnpsluenstvvcenplastiklimatizace a ventiltorylivediskymykysovtuningprojeknvcvikovuskladnnjdlazabezpeenbazar dal kategorieledmn psluenstvenergetickplaystationcestovnppravamlkapro muedleminerlytlakovtvsportovn vivagamenintendonintendo switchfunctionkartyprakypletilodasopisy propoukazy nakosmetikaknihyb2b cenylaserov s androidempracovn svtlasety legovibran deskysetyzpracovnbrledo autapodlekino kancelskpro dtisvtlavivachytrubrouskypenenkyodotopenfilmymasn pstrojedomcsky navzdlenost podletiskrnyekorealitanovinkytrikaonedtimrazkypoteby dal kategoriedekoraceo zubyspotebieistiepsybezdrtovoutdoorvelk spotebievitamny minerlyloits androidem snejprodvanjitnakuzmkysmsibalkychytr hodinkynabjecgamingplachtyprojektory mini domcvaenvrklidovholicninfliebundyplenykuchynzvatavzduchuvlokysprejemn pe ovloky do botdatovs krtkoutelefonkancelsk led laserovhpip kamerype o zubyboxyo plezahradnkonzole hrydomcnostipeenrespirtorypartyozonov genertorykonzoleledniceenergetick gelykrmymiskyprofesionlnsportovnnaepc hernstnpomociovladaenosie kolsteriliztoryps storevirtulnmoukycereliepe o vlasykabelyvibranelektrickisticbotypsacsuenklestartovackamerykuchysk ninsportupnae a popruhypstrojeasopisy daltoaletykategorie mn psluenstvvemyihygienick potebyodbornzdrojeseriesjednorzovgenertoryvlasovakn b2b cenysportysklaokenmn prohry psluenstvmn sportovnhubnut0pskypodprsenkytestysuikykancelsk ledskenerynosiemn potebydomovazavazadladal kategorie mno vlasypltnakoe naosvovaeplaystation 5zbopi oskykojenspidermandatov loithryprojektoryplenkychlazendomc kino kancelskna plenyna kleminiventiltorystoreprodnkartky stnzubyk mobilupro xboxosobnsadyodpuzovaezitkyppravkytelevizedo vodypoteby proprodn kosmetikalego podlenehtypleovlapaena vlasyhifi5gpouzdrapsluenstv prodotazdo kuchynpebalovnmoovsmarthealthkolobkykojencevarandroidemfontnyzagelytabletyobleenalzaobliejkategorie mn proandroiddomc testykojeneckpodle rozlienmoov cestypelkyrozvojps plusstravywczimnktelefonynadstrojkyknihy oasopisyvprodejgpstesteryekologickprdloaroma difuzrysluchtkakomponentyperkypopruhyhmyzuzavnvelks androidemprostedkytroubyklimatizaceandroidem s krtkouchemiepotebyobuvistiky vzduchupamovvlasykategorie mn petlakov mykykostinapronjemna prdloupnaepomckyrouterynae novinkyrehabilitanled laserov sdrogeriepodle rozlien interaktivnfusakyretrodoplky stravyholengame passloktoryzazensystmynavigacerehabilitan pomckykrmenprojekn vzdlenostpodlahyalkoholpnskkrmivodtestsmartlegoprvkybotkamnaosvtlenasopisy onovinky dalkinoozonovdeskyklvesnicehodinkykrkmn petyinkyosbazar dal000 k docerelie a mslidtsknkytenisbytovamponymn hernenergievakyasopisy dal kategorieslubyzubnmikrofonyrun nadsolrnmaminkyzvlhovaeplus pskapsledlenskpizahradakrtkou projekn vzdlenostfiltracetopidlanovhygienickkategorie mn sportovnnbytekmobilumikinyvzdlenostmiepro maminkykonzole hry psluenstvneboprotilaserovxboxvitamnypracdal kategorieps plus psmlkomiminkacenyttyna hrykontaktn okypotravinytrven zavndalbarvy nab2bzubn kartkyautaprojekn vzdlenost podlebalencestykoevobojkys krtkou projekntechnikakrytykancelskkeslakvadekydigitlnpoltekino kancelsk lednaunkolnbezk dopamov kartyohvaevysavaevodtkadrkov sadykrtkoudifuzrydrky000 k2hernpravafitnessimunitapodlokypelepic pskystavebnicenhradnvhodnpenosnistic prostedkytrvenplekaestolnxbox seriesoekvan novinkyvmna hry dalkevn domuezubn pasty1vloky dospoleenskstanicedrkovpoteby napsac potebykategorie mn potebybeletriesety lego podlekalkulakynstrojesamsungreproduktorypastynabjekykategoriegrafickelektronikahry dalkoupelnyteplomrymasokuchysksrunbatohydo botponokysvkyhry dal kategorie

Longtail Keyword Density for Alza.cz

KeywordsOccurences
dal kategorie mn196
psluenstv dal kategorie13
novinky dal kategorie8
asopisy dal kategorie7
nae novinky dal7
pe o vlasy6
000 k do6
kategorie mn pro6
kategorie mn psluenstv5
kategorie mn pe5
mn pe o5
upnae a popruhy4
mn psluenstv pro4
klimatizace a ventiltory3
bazar dal kategorie3
zubn kartky stn3
pe o zuby3
kategorie mn poteby3
poteby dal kategorie3
kategorie mn sportovn3
vloky do bot3
kategorie mn hern3
sety lego podle3
ps plus ps3
plus ps store3
laserov s androidem3
akn b2b ceny3
projektory mini domc3
mini domc kino3
domc kino kancelsk3
kino kancelsk led3
kancelsk led laserov3
led laserov s3
s androidem s3
konzole hry psluenstv3
androidem s krtkou3
s krtkou projekn3
krtkou projekn vzdlenost3
projekn vzdlenost podle3
vzdlenost podle rozlien3
podle rozlien interaktivn3
na hry dal3
hry dal kategorie3
cerelie a msli3
dal kategorie196
kategorie mn196
pe o25
pro dti16
psluenstv dal13
doplky stravy12
do auta9
nae novinky8
000 k8
novinky dal8
prac prostedky7
poukazy na7
pro eny7
asopisy dal7
o vlasy6
mn pro6
k do6
drkov sady6
psluenstv pro6
mn pe5
mn psluenstv5
poteby na5
vloky do5
rehabilitan pomcky5
zubn kartky5
nintendo switch5
knihy o5
dtsk viva4
xbox series4
barvy na4
psac poteby4
pro kojence4
hry psluenstv4
pro mue4
prodn kosmetika4
domc testy4
virtuln realita4
ozonov genertory4
na kle4
suen maso4
vitamny minerly4
ip kamery4
sety lego4
istic prostedky4
pro miminka4
lepic psky3
koe na3
lego podle3
sky na3
do vody3
na pleny3
tlakov myky3
souhvzd pomoci3
mn poteby3
sportovn viva3
trven zavn3
moov cesty3
oekvan novinky3
osobn rozvoj3
do bot3
nosie kol3
energetick gely3
mn sportovn3
poteby pro3
vn do3
na prdlo3
poteby dal3
hygienick poteby3
zubn pasty3
run nad3
pro maminky3
asopisy pro3
masn pstroje3
vibran desky3
domc kino3
projekn vzdlenost3
krtkou projekn3
s krtkou3
androidem s3
s androidem3
laserov s3
led laserov3
kancelsk led3
kino kancelsk3
mini domc3
podle rozlien3
projektory mini3
datov loit3
asopisy o3
sov karty3
pc hern3
b2b ceny3
akn b2b3
dle hlopky3
pamov karty3
chytr hodinky3
vzdlenost podle3
rozlien interaktivn3
klidov pomcky3
velk spotebie3
pracovn svtla3
aroma difuzry3
istiky vzduchu3
na vlasy3
kartky stn3
o zuby3
pi o3
o ple3
do kuchyn3
kuchysk nin3
k mobilu3
na hry3
pro xbox3
mn hern3
bazar dal3
game pass3
ps store3
plus ps3
ps plus3
konzole hry3
playstation 53
hry dal3
kontaktn oky3
dal199
kategorie196
mn196
pro103
na99
do52
psluenstv45
o40
doplky30
pe27
poteby27
dtsk25
pomcky21
kosmetika21
sady20
hern20
k20
s19
novinky19
asopisy19
dti18
prostedky16
nad16
knihy15
hry15
chytr14
pc14
stravy14
vzduchu13
poukazy13
hraky13
xbox12
zdrav12
podle12
lego12
sportovn12
viva12
karty11
zubn11
domc11
vody11
drkov10
obleen10
kuchysk10
cestovn10
se10
elektrick10
gely10
vlasy10
pstroje10
nbytek9
pleov9
batohy9
auta9
pouzdra9
sluchtka9
technika9
dle9
spotebie9
sety9
taky9
nosie8
mini8
eko8
brle8
kamery8
led8
monitory8
perky8
dekorativn8
nintendo8
0008
oleje8
krmy8
eny8
nae8
ndob8
aje8
alza8
peen8
pnsk8
dmsk8
kabely8
v8
psy8
boxy8
stoln8
prac7
vn7
kancelsk7
baterie7
desky7
hodinky7
myky7
osobn7
hi-fi7
npoje7
vloky6
stojany6
istic6
nabjeky6
systmy6
prodn6
zahradn6
zmky6
tlov6
gaming6
ochrann6
fitness6
boty6
itn6
playstation6
ip6
pracovn6
vysavae6
sov6
zbo6
polte6
tablety6
ceny6
pronjem6
alkohol6
topen6
thotensk6
beck6
hygiena6
suen6
masn6
konzole6
profesionln6
vaen6
kojic6
pprava6
sporty6
ps6
jak5
kle5
svky5
party5
cesty5
drky5
miminka5
notebooky5
smart5
ubrousky5
kartky5
stn5
telefony5
kuchyn5
psky5
vm5
svtla5
koe5
nky5
suiky5
praky5
topidla5
gps5
popruhy5
venkovn5
true5
solrn5
naun5
zuby5
filmy5
zavazadla5
vr5
tv5
rehabilitan5
vitamny5
minerly5
proti5
spreje5
ponoky5
prdlo5
store5
za5
potraviny5
osvtlen5
kol5
psac5
switch5
testy5
odpuzovae4
misky4
ekologick4
obojky4
sluby4
imunita4
energetick4
genertory4
respirtory4
maso4
ovoce4
obuv4
elektronika4
aroma4
odborn4
ozonov4
vechny4
klimatizace4
ventiltory4
uskladnn4
04
nhradn4
celnbsplnek4
hmyzu4
kamna4
podprsenky4
pistole4
mlko4
14
plachty4
oken4
kae4
kojence4
pudinky4
vlasov4
ve4
zvata4
mue4
pasty4
kapsle4
upnae4
run4
vce4
toalety4
hygienick4
kompresory4
tyinky4
nov4
pomoci4
klidov4
ruce4
routery4
kryty4
virtuln4
nramky4
prava4
koupelny4
zabezpeen4
skenery4
tiskrny4
nstroje4
realita4
grafick4
kva4
wifi4
digitln4
penenky4
chlazen4
stavebnice4
podloky4
penosn4
projektory4
obaly4
barvy4
istie4
balen4
akn4
flie4
ple4
reproduktory4
series4
tlo4
telefon4
parfmy3
steriliztory3
nejprodvanj3
krmivo3
vlas3
pelky3
elektroniky3
koln3
startovac3
vodtka3
ovladae3
pamov3
vcvikov3
televize3
mikrofony3
prvky3
zpracovn3
androidem3
oi3
laserov3
krtkou3
projekn3
vzdlenost3
kino3
plus3
os3
holen3
pleti3
rozlien3
interaktivn3
pltna3
ppravky3
drogerie3
zazen3
zitky3
potae3
rozvoj3
beletrie3
oekvan3
vhodn3
hlopky3
cerelie3
msli3
mouky3
disky3
moov3
autochladniky3
trven3
zavn3
hubnut3
dell3
hp3
kontaktn3
oky3
krk3
dotaz3
kalkulaky3
b2b3
sport3
zimn3
loit3
datov3
nplasti3
tuning3
balky3
navigace3
kolobky3
zdroje3
23
vaky3
testery3
tenis3
komponenty3
one3
bot3
lod3
luny3
bundy3
klvesnice3
diagnostika3
myi3
vhy3
kojeneck3
chrnie3
aku3
dtest3
mrazky3
lednice3
rukavice3
zahrada3
apple3
dlensk3
loktory3
android3
vibran3
filtrace3
outdoor3
kolo3
naten3
ezaky3
skla3
mobilu3
tlakov3
fontny3
kosti3
podlahy3
piva3
smarthealth3
chemie3
var3
pi3
samsung3
5g3
strojky3
holic3
istiky3
difuzry3
zvlhovae3
mie3
nin3
smartpet3
osvovae3
ohvae3
jdla3
trouby3
vytpn3
velk3
ke3
domcnosti3
wc3
bytov3
bezdrtov3
philips3
kojen3
maminky3
pebalovac3
sky3
pleny3
teplomry3
bez3
spider-man3
ampony3
kondicionry3
kesla3
thotenstv3
plenky3
idle3
souhvzd3
powerbanky3
bazar3
nehty3
pass3
game3
live3
krmen3
mlka3
pebalovn3
deky3
plynov3
systm3
jednorzov3
obliej3
stanice3
smsi3
dekorace3
prty3
spoleensk3
vprodej3
lapae3
lepic3
mikiny3
fusaky3
nebo3
korky3
trika3
retro3
nabjec3
energie3
tty3
knky3
domova3
stoly3
function3

Who hosts Alza.cz?

Alza.cz Hosting Provider Information

Hosted IP Address:Not Applicable
Hosted Hostname:Not Applicable
Service Provider:Unknown
Hosted Country:Not Applicable
Location Latitude:Not Applicable
Location Longitude:Not Applicable
Webserver Software:nginx

Is "Unknown" in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage
Unknown
21.9161%
GOOGLE
14.0532%
AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC
3.4879%
NAMECHEAP-NET
3.1470%
AMAZON-AES
2.2136%
GoDaddy.com, LLC
2.0287%
UNIFIEDLAYER-AS-1
1.9645%
Fara Negar Pardaz Khuzestan
1.6143%
CONFLUENCE-NETWORK-INC
1.4660%
1&1 Internet AG
1.3358%

HTTP Header Analysis for Alza.cz

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Server: nginx
Date: Wed, 29 Dec 2021 03:51:06 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: no-cache, no-store
Pragma: no-cache
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
Content-Encoding: gzip

Alza.cz Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
gigi.ns.cloudflare.com 162.159.38.12
beau.ns.cloudflare.com 108.162.193.73


Need to find out who hosts Alza.cz?


Domain Registration (WhoIs) information for Alza.cz

 % (c) 2006-2021 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.12.2
% Timestamp: Tue Sep 07 19:57:22 2021

domain: alza.cz
registrant: A24CONTACT-21175104449
nsset: NSS:GLOBE-SGLO000001:1
keyset: A24-KEYSET
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 08.03.2004 20:20:00
changed: 29.06.2021 10:53:35
expire: 08.03.2025

contact: A24CONTACT-21175104449
org: Alza.cz a.s.
name: Alza.cz a.s.
address: Jankovcova 1522/53
address: Praha 7
address: 17000
address: CZ
registrar: REG-ACTIVE24
created: 24.06.2021 11:54:29

nsset: NSS:GLOBE-SGLO000001:1
nserver: beta.ns.active24.cz (81.0.238.27, 2001:1528:151::12)
nserver: gama.ns.active24.sk
nserver: alfa.ns.active24.cz (81.95.96.2, 2a02:4a8:ac24:100::96:2)
tech-c: ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 19.07.2011 15:27:33

contact: ACTIVE24
org: ACTIVE 24, s.r.o.
name: ACTIVE 24, s.r.o.
address: Sokolovská 394/17
address: Praha 8
address: 186 00
address: CZ
registrar: REG-ACTIVE24
created: 29.04.2008 12:35:02
changed: 15.05.2018 21:32:00

keyset: A24-KEYSET
dnskey: 257 3 13 0EK9ChwJW+CVCvP7mizQwEnR2OJpHgbLmilGV5OyqncZoOufo9fIbVrvxT6qid/T9sAWH7KOfzItPxkVOIbRjg==
tech-c: ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created: 26.11.2008 14:12:02
changed: 10.09.2019 15:48:38

Websites with Similar Names

Alza-prima.com
CONSTRUCTORA ALZAPRIMA
Alza-racing.com
ALZA-Racing
Alza-tr.com
alza-tr.com | Isimtescil.net | Ücretsiz yap?m a?amas?nda sayfas?
Alza.blackfriday
alza.blackfriday - Registered at Namecheap.com
Alza.christmas
alza.blackfriday - Registered at Namecheap.com
Alza.co.in
Offshore Development Center India
Alza.co.uk
Best Shop & Deals | Alza.co.uk
Alza.cz
- Alza.cz bot validation
Alza.de
Bester Shop & Beste Deals | Alza.de

Recently Updated Websites

Make.com (6 minutes 23 seconds ago.)Factoriacultural.es (17 minutes 35 seconds ago.)Numanzia.com (23 minutes 13 seconds ago.)Nftcode-it.com (28 minutes 24 seconds ago.)Gurugamer.com (35 minutes 2 seconds ago.)Satta-kingn.in (41 minutes 8 seconds ago.)Z1fm.online (56 minutes 46 seconds ago.)Fesehatk.com (1 hour 15 minutes ago.)Ntinews.com (1 hour 25 minutes ago.)Blumble.com (2 hours 33 minutes ago.)Klamboe.com (3 hours 49 minutes ago.)Boot-upstrongintenselytheproduct.vip (3 hours 56 minutes ago.)Cacheeye.com (4 hours 36 minutes ago.)Sattaking-result.com (5 hours 31 minutes ago.)Sattanom.in (5 hours 33 minutes ago.)Ghostbookwriting.services (5 hours 34 minutes ago.)Satta-king.online (5 hours 35 minutes ago.)Sattaking-number.com (5 hours 37 minutes ago.)Satta-king-king.com (5 hours 39 minutes ago.)Notfcompreviews.com (5 hours 41 minutes ago.)Separatecolonist.com (5 hours 42 minutes ago.)Sattakingy.in (5 hours 42 minutes ago.)Ml.miuqf.xyz (5 hours 43 minutes ago.)Sattakingking.com (5 hours 43 minutes ago.)Sattakingindia.com (5 hours 46 minutes ago.)Www-jointrestoregummies.com (5 hours 53 minutes ago.)Pgjoker4d.com (6 hours 22 minutes ago.)Tenderly.co (6 hours 28 minutes ago.)Projeksiyoncum.com (6 hours 37 minutes ago.)Sattakingg.net (7 hours 2 minutes ago.)

Recently Searched Keywords

bilet avia milano-chisinau (1 second ago.)services for your (2 seconds ago.)yubet10 (3 seconds ago.)걸그룹 판 (5 seconds ago.)parcari sector 3 (6 seconds ago.)0 outline 0 (7 seconds ago.)undervognsbehandling (8 seconds ago.)mia falls forum (8 seconds ago.)helps maintain (10 seconds ago.)κέικ (11 seconds ago.)somos qu hacemos (12 seconds ago.)amouage reflection man (12 seconds ago.)unusual animals names (12 seconds ago.)phim đang dịch (15 seconds ago.)email url (16 seconds ago.)sent closeonclickoutside (17 seconds ago.)little box creations (18 seconds ago.)blh (18 seconds ago.)welove-baseball (19 seconds ago.)explanation of benefits (20 seconds ago.)ballonplooien dino (21 seconds ago.)stericycle canada (25 seconds ago.)onbahis.org (26 seconds ago.)print custom (27 seconds ago.)slide-in 1000ms (27 seconds ago.)disorder adhd (27 seconds ago.)show initials in gantt chart (29 seconds ago.)255 border-left-style (29 seconds ago.)ubclts (29 seconds ago.)itaucard (29 seconds ago.)