Art-prezent.com.ua Favicon Art-prezent.com.ua

Art-prezent.com.ua Website Thumbnail
Checking...
Òîðòè íà çàìîâëåííÿ Ëüâ³â - Êîíäèòåðñüêà Ëüâ³â ÀðòÏðåçåíò
Low trust score
Add a review Change category Claim this site
Êîíäèòåðñüêà Àðò-ñòóä³ÿ Ïðåçåíò ñìà÷í³ òîðòè òà ñîëîäîù³ íà çàìîâëåííÿ ó Ëüâîâ³, äèòÿ÷³ òà âåñ³ëüí³ òîðòè, à òàêîæ Êåíä³Áàð. 10 ðîê³â äîñâ³äó


Domain summary

Domain label
art-prezent
Domain extension
com.ua
Global Traffic Rank
0
Statvoo Rating
I
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$9
Estimated daily income
$0
Estimated monthly income
$0

Rank summary

How is art-prezent.com.ua ranked relative to other sites:

Percentage of visits to art-prezent.com.ua from a search engine:


Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Art-prezent.com.ua registered?
A: Art-prezent.com.ua was registered 4 days, 3 hours, 47 minutes, 19 seconds ago on Tuesday, October 20, 2020.
Q: When was the WHOIS for Art-prezent.com.ua last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 4 days, 3 hours, 47 minutes, 19 seconds ago on Tuesday, October 20, 2020.
Q: What are Art-prezent.com.ua's nameservers?
A: DNS for Art-prezent.com.ua is provided by the following nameservers:
 • ns2.erahosting.net
 • ns1.erahosting.net
Q: Who is the registrar for the Art-prezent.com.ua domain?
A: The domain has been registered at .
Q: What is the traffic rank for Art-prezent.com.ua?
A: Art-prezent.com.ua has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of I.
Q: How many people visit Art-prezent.com.ua each day?
A: Art-prezent.com.ua receives approximately 0 visitors and 0 page impressions per day.
Q: What IP address does Art-prezent.com.ua resolve to?
A: Art-prezent.com.ua resolves to the IPv4 address 93.190.41.96.
Q: In what country are Art-prezent.com.ua servers located in?
A: Art-prezent.com.ua has servers located in the Ukraine.
Q: What webserver software does Art-prezent.com.ua use?
A: Art-prezent.com.ua is powered by Apache webserver.
Q: Who hosts Art-prezent.com.ua?
A: Art-prezent.com.ua is hosted by PJSC UKRTELECOM in Ukraine.
Q: How much is Art-prezent.com.ua worth?
A: Art-prezent.com.ua has an estimated worth of $9. An average daily income of approximately $0, which is roughly $0 per month.

Who hosts Art-prezent.com.ua?

Art-prezent.com.ua Hosting Provider Information

Hosted IP Address:93.190.41.96
Hosted Hostname:93.190.41.96
Service Provider:PJSC UKRTELECOM
Hosted Country:UkraineUA
Location Latitude:50.4522
Location Longitude:30.5287
Webserver Software:Apache

Is "PJSC UKRTELECOM" in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage

HTTP Header Analysis for Art-prezent.com.ua

Http-Version: 1.1
Status-Code: 301
Status: 301 Moved Permanently
Date: Tue, 20 Oct 2020 12:16:26 GMT
Server: Apache
Location: https://art-prezent.com.ua/
Content-Length: 313
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

Art-prezent.com.ua Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
ns2.erahosting.net 93.190.43.129Ukraine Ukraine
ns1.erahosting.net 93.190.41.97Ukraine Ukraine


Need to find out who hosts Art-prezent.com.ua?


WhoIs information for Art-prezent.com.ua

 % Request from 64.227.45.230
% This is the Ukrainian Whois query server #B.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: art-prezent.com.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.hosting
nserver: ns1.erahosting.net
nserver: ns2.erahosting.net
status: clientTransferProhibited
created: 2012-01-09 14:09:20+02
modified: 2019-10-24 09:38:20+03
expires: 2022-01-09 14:09:19+02
source: UAEPP

% Registrar:
% ==========
registrar: ua.hosting
organization: PE "Ukrainian Hosting"
organization-loc: ПП "Український хостінг"
url: http://uh.ua
city: Kharkiv
country: UA
abuse-email: Login to show email
+380577284918
abuse-postal: Ukraine 61072 Kharkiv Nauky ave 56, 5-й floor, оff.11
abuse-postal-loc: Україна 61072 Харків пр-т Науки 56, 5-й поверх, оф.11
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: not published
person-loc: not published
e-mail: not published
address: not published
address-loc: not published
mnt-by: ua.hosting
status: ok
status: linked
created: 2013-07-01 12:29:58+03
source: UAEPP

% Administrative Contacts:
% =======================
person: not published
person-loc: not published
e-mail: not published
address: not published
address-loc: not published
mnt-by: ua.hosting
status: ok
status: linked
created: 2013-07-01 12:29:58+03
source: UAEPP

% Technical Contacts:
% ===================
person: PE "Ukrainian Hosting" / UH.ua
person-loc: ПП "Український хостінг" / UH.ua
organization: PE "Ukrainian Hosting" / UH.ua
organization-loc: ПП "Український хостінг" / UH.ua
e-mail: Login to show email
Gagarina 1
address: n/a
country: UA
address-loc: Гагаріна 1 514
address-loc: ХАРКІВ
postal-code-loc: 61001
country-loc: UA
phone: +380.577329480
mnt-by: ua.hosting
status: ok
status: linked
created: 2005-12-09 17:47:23+02
modified: 2014-09-29 15:56:48+03
source: UAEPP


% Query time: 11 msec

Art-prezent.com.ua Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Art-prezent.com.ua

H1 Headings

1 :
 1. Òîðòè íà çàìîâëåííÿ Ëüâ³â

H2 Headings

24 :
 1. Äèòÿ÷³ òîðòè
 2. Âåñ³ëüí³ òîðòè
 3. Êîðïîðàòèâí³ òîðòè
 4. Êåíä³áàðè ³ äåñåðòè
 5. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 6. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 7. Г–ВіГ­Г :   23,00 ãðí
 8. Г–ВіГ­Г :   23,00 ãðí
 9. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 10. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 11. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 12. Г–ВіГ­Г :   550,00 ãðí
 13. Г–ВіГ­Г :   250,00 ãðí
 14. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 15. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 16. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 17. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 18. Г–ВіГ­Г :   350,00 ãðí
 19. Г–ВіГ­Г :   550,00 ãðí
 20. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 21. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 22. Г–ВіГ­Г :   300,00 ãðí
 23. Ìè ðàä³ çàïðîïîíóâàòè âàì:
 24. Íîâèíè

H3 Headings

2 :
 1. Êîíòàêòè ì. Ëüâ³â, Äæåðåëüíà 38, òåë. 098 533 533 8
 2. Г¬. Ëüâ³â, ГўГіГ«. Äæåðåëüíà 38, îô³ñ 106., Á³ëÿ Г’Г– ÔÎÐÓÌ Ëüâ³â  098 533 533 8  096 882 59 14     (function(d, w, m) { window.supportAPIMethod = m; var s = d.createElement('script'); s.type ='text/javascript'; s.id = 'supportScript'; s.charset = 'utf-8'; s.async = true; var id = '2fd3cbdf34403784c87dd701884cb2fd'; s.src = '//me-talk.ru/support/support.js?h='+id; var sc = d.getElementsByTagName('script')[0]; w[m] = w[m] || function() { (w[m].q = w[m].q || []).push(arguments); }; if (sc) sc.parentNode.insertBefore(s, sc); else d.documentElement.firstChild.appendChild(s); })(document, window, 'MeTalk');

H4 Headings

1 :
 1. Îñòàí³ äîäàí³ òîâàðè íà ñàéò:

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

48 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
UA-28945133-1

Links - Internal

88:
 1. Òîðòè äëÿ ä³â÷àòîê
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=39
 2. Òîðòè äëÿ õëîï÷èê³â
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=136
 3. Òîðò íà 1 ð³ê
  http://art-prezent.com.ua/catalog/tort.php?id_pidcategor=3&id_pidvud=
 4. Òîðòè íà õðåñòèíè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/tort.php?id_pidcategor=4&id_pidvud=
 5. Òîðòè ç ãåðîÿìè ìóëüòô³ëüì³â òà ³ãîð
  http://art-prezent.com.ua/catalog/tort.php?id_pidcategor=6&id_pidvud=
 6. Òîðòè íà ïðîôåñ³éíó òåìàòèêó
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=23
 7. Òîðòè íà ñâÿòà
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=43
 8. Òîðòè äëÿ çàêîõàíèõ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=66
 9. Òîðòè íà ä³â³øí³ê òà åðîòè÷íó òåìàòèêó
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=67
 10. Íîâîð³÷í³ òà гçäâ`ÿí³ òîðòè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=85
 11. Òîðòè äëÿ æ³íîê
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=40
 12. Òîðòè äëÿ ÷îëîâ³ê³â
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=42
 13. Òîðòè íà þâ³ëåé
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=77
 14. Òîðòè äëÿ ä³â÷àò
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=134
 15. Òîðòè äëÿ õëîïö³â
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=135
 16. Ìóñîâ³ òîðòè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/tort.php?id_pidcategor=39&id_pidvud=122
 17. Âåñ³ëüí³ òîðòè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=41
 18. Òîðò íà êîðïîðàòèâ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=68
 19. Êàïêåéêè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=57
 20. Ïðÿíèêè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=105
 21. Ìàêàðîíñ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=106
 22. Êåéêïîïñè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=107
 23. Äåñåðòè â ñòàêàí÷èêàõ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=109
 24. Г’ВіГ±ГІГҐГ·ГЄГ 
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=125
 25. Ïîäàðóíêîâ³ êîðîáêè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=127
 26. Ìóñîâ³ ò³ñòå÷êà
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=137
 27. Òàðòè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=138
 28. Êîðîâàé íà âåñ³ëëÿ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=126
 29. Õë³á äëÿ áëàãîñëîâåííÿ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=128
 30. ГЏГ Г±ГЄГЁ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=129
 31. Ïëÿöêè íà âåñ³ëëÿ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=130
 32. Ïëÿöêè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=130
 33. Íà÷èíêè òîðò³â
  http://art-prezent.com.ua/../catalog/nachunka.php
 34. 30 Íîâèõ òîðò³â
  http://art-prezent.com.ua/../catalog/new_tort.php
 35. Âñ³ òåãè äëÿ ïîøóêó
  http://art-prezent.com.ua/../tags/tag_pidvud.php
 36. No text
  http://art-prezent.com.ua/index.php
 37. No text
  http://art-prezent.com.ua/ru/index.php
 38. No text
  http://art-prezent.com.ua/
 39. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3419&id_pidvud=43
 40.  Г’îðò Г§ êâ³òàìè Г­Г  50 ðîê³â
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3419&id_pidvud=43
 41. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php
 42. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3418&id_pidvud=39
 43.  Г’îðò Г’ВіГЄ Òîê
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3418&id_pidvud=39
 44. No text
  http://art-prezent.com.ua/shopping_cart.html?a
 45. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3417&id_pidvud=109
 46.  Г’³ðàì³ñó Г­Г  êåíä³ ГЎГ Г°
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3417&id_pidvud=109
 47. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3416&id_pidvud=109
 48.  ГЏГ Г­Г­Г  êîòòà ГЄВіГўВі
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3416&id_pidvud=109
 49. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3415&id_pidvud=41
 50.  Г’îðò âåñ³ëüíèé Г§ ãîðòåí糺þ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3415&id_pidvud=41
 51. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3414&id_pidvud=136
 52.  Г’îðò Г§ ïðÿíèêàìè Г­Г  2 ðî÷êè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3414&id_pidvud=136
 53. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3413&id_pidvud=136
 54.  Г’îðò Г§ àêóëîþ äëÿ õëîï÷èêà
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3413&id_pidvud=136
 55. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3412&id_pidvud=67
 56.  Г’îðò Г§ ðåìíåì ГІГ  ï³ñþíîì
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3412&id_pidvud=67
 57. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3411&id_pidvud=127
 58.  ГЉГ ГЇГЄГҐГ©ГЄГЁ Г­Г  âåñ³ëëÿ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3411&id_pidvud=127
 59. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3410&id_pidvud=39
 60.  Г’îðò äëÿ ä³â÷èíêè Г­Г  7ðîê³â
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3410&id_pidvud=39
 61. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3409&id_pidvud=43
 62.  Г’îðò êîðïîðàòèâíèé Г§ ôðóêòàìè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3409&id_pidvud=43
 63. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3408&id_pidvud=39
 64.  Г’îðò Г§ êîðîíîþ Г­Г  ðî÷îê
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3408&id_pidvud=39
 65. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3407&id_pidvud=136
 66.  Г’îðò Г§ áóñîì
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3407&id_pidvud=136
 67. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3406&id_pidvud=39
 68.  Г’îðò ä³â÷èíö³ Г­Г  3 ðî÷êè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3406&id_pidvud=39
 69. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3405&id_pidvud=134
 70.  Г’îðò äëÿ ä³â÷èíè 22ðîêè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3405&id_pidvud=134
 71. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3404&id_pidvud=136
 72.  Г’îðò Ãàðð³ Ïîòòåð
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3404&id_pidvud=136
 73. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3403&id_pidvud=67
 74.  Г’îðò Г§ ï³ñþíîì
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3403&id_pidvud=67
 75. No text
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3402&id_pidvud=135
 76.  Г’îðò ГЎГѕГ±ГІ áìâ
  http://art-prezent.com.ua/catalog/info.php?id_tovar=3402&id_pidvud=135
 77. Ñêëàä òîðòà
  http://art-prezent.com.ua/catalog/nachunka.php
 78. 30 íîâèõ òîðò³â
  http://art-prezent.com.ua/catalog/new_tort.php
 79. Íàéïîïóëÿðí³ø³ òîðòè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/toptort.php
 80. Ñòàòò³ ïðî òîðòè
  http://art-prezent.com.ua/article/article_vud.php?id_vud=5
 81. Äèòÿ÷³ òîðòè â³ä ÀðòÏðåçåíò
  http://art-prezent.com.ua/article/article.php?id_article=188
 82. Òîðò äëÿ õëîï÷èêà, ÿê îáðàòè.
  http://art-prezent.com.ua/article/article.php?id_article=187
 83. ßêèé äèòÿ÷èé òîðò çàìîâèòè äëÿ äèòèíè?
  http://art-prezent.com.ua/article/article.php?id_article=186
 84. ßêèé òîðò çàìîâèòè õëîï÷èêó?
  http://art-prezent.com.ua/article/article.php?id_article=185
 85. Òîðòè ëüâ³â íà çàìîâëåííÿ | Êîíäèòåðñüêàò ÀðòÏðåçåíò
  http://art-prezent.com.ua/article/article.php?id_article=184
 86. Òîðòè íà ñâÿòî
  http://art-prezent.com.ua/article/article_vud.php?id_vud=5
 87. Êðåìîâ³ òîðòè
  http://art-prezent.com.ua/catalog/catalog.php?id_pidvud=122
 88. Âñ³ òåãè äëÿ ïîøóêó
  http://art-prezent.com.ua/tags/tag_pidvud.php

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

5:
 1. No text
  https://www.facebook.com/artprezent.lviv/
 2. No text
  https://www.instagram.com/derkach_olya_cake/
 3.   Facebook
  https://www.facebook.com/artprezent.lviv/
 4.   Instagram
  https://www.instagram.com/derkach_olya_cake/
 5. Äðóê íàêëåéîê
  https://1-print.com.ua/product/íàêëåéêè-íà-ñàìîêëåþ÷îìó-ïàïåð³/

Links - Outbound (nofollow)

2:
 1. No text
  https://www.facebook.com/artprezent.lviv/
 2. No text
  https://www.instagram.com/derkach_olya_cake/

Keyword Cloud for Art-prezent.com.ua

1533 8nbspnbsp 30000 nbsp098 533533 53309830000 nbsp nbspnbsp533 533 8nbspnbsp 300002nbsp nbspnbspnbsp nbspnbsp 30000varscnbsp098 533 533nbspnbsp0type30000 nbsp

Longtail Keyword Density for Art-prezent.com.ua

KeywordsOccurences
nbspnbsp 30000 nbsp5
533 533 85
30000 nbsp nbspnbsp5
nbsp nbspnbsp 300005
098 533 5334
nbsp nbspnbsp8
nbspnbsp 300006
533 5335
533 85
30000 nbsp5
098 5334
nbsp11
010
nbspnbsp9
16
25
0984
type3
var3
sc3

Art-prezent.com.ua Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Art-prezent.com.ua is a scam?

Websites with Similar Names

Art-pacific.com
Art-Pacific.com - New Guinea tribal art and Indonesian folk art
Art-painting-gallery.com
art-painting-gallery.com is Expired or Suspended.
Art-painting.net
art-painting.net
Art-palex.com
Арт - Палех
Art-palmette.com
Арт-студия Palmette – дизайн-бюро Светланы Никулиной
Art-parks.com
Art Parks. Design for web.
Art-partner.net
Optima Hosting - Website under construction

Recently Updated Websites

M-l-m.nl 2 seconds ago.Bottap.com 3 seconds ago.Medpurity.com 3 seconds ago.Escortmy.com 3 seconds ago.Qualitytrusted.org 3 seconds ago.T-34.ru 4 seconds ago.Scottydog.com.au 4 seconds ago.Lisafranseen.com 4 seconds ago.Shopolous.com 5 seconds ago.Mediadata.co.id 5 seconds ago.Cornerstone-appliance.com 5 seconds ago.Hxpsy.com 5 seconds ago.21dager.com 6 seconds ago.Nextcon2016.com 6 seconds ago.Statorec.com 6 seconds ago.Myprinceofpizza.com 6 seconds ago.Iacfsme.org 6 seconds ago.Paradiseagency.com 7 seconds ago.Hnxty.com 7 seconds ago.Ipplogger.com 8 seconds ago.Mobiappglobal.org 9 seconds ago.Surf7days.com 9 seconds ago.Lleurem.com 10 seconds ago.Teltex.com.ar 10 seconds ago.Medici-stomatologi.ro 10 seconds ago.Cashforjunkcarsnassaucounty.info 11 seconds ago.Dvmmd.net 11 seconds ago.Quercusplus.com 11 seconds ago.Lfnafriends.org 11 seconds ago.Gekinavi.jp 11 seconds ago.