Gofin.pl  |  GOFIN.pl - Portal Podatkowo-Ksi?gowy
Low trust score  | 
Portal Podatkowo-Ksi?gowy - Portal GOFIN zawiera wyja?nienia i porady ekspertów, oferuje tak?e praktyczne narz?dzia dla ksi?gowych: akty prawne, wska?niki, wzory druków, kalkulatory. Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowo??, prawo pracy, sk?adki ZUS, zasi?ki, emerytury

Gofin.pl Website Information

Gofin.pl has a Low Trust Score, a Statvoo Rank of F, an Alexa Rank of 31,536, a Majestic Rank of 181,998, a Domain Authority of 55% and is not listed in DMOZ.

Gofin.pl is hosted by home.pl S.A. in Zachodniopomorskie, Szczecin, Poland, 70-419.
Gofin.pl has an IP Address of 62.129.242.234 and a hostname of gofin9.home.net.pl.

The domain gofin.pl was registered 1 decade 9 years 6 months ago by NASK, it was last modified 4 years 7 months 3 weeks ago and currently is set to expire 201 decades 8 years 11 months ago.


Whois information for gofin.pl

Full Whois Lookup for Gofin.pl Whois Lookup

request limit exceeded

Who hosts Gofin.pl?

Gofin.pl Web Server Information

Hosted IP Address:62.129.242.234
Hosted Hostname:gofin9.home.net.pl
Service Provider:home.pl S.A.
Hosted Country:PolandPL
Location Latitude:53.4289
Location Longitude:14.553
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Gofin.pl

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Sat, 13 Jun 2015 15:25:01 GMT
Server: Apache
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Content-Encoding: gzip
Vary: Accept-Encoding
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html


Need to find out who hosts Gofin.pl?

Gofin.pl Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Gofin.pl

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:Not Applicable
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Gofin.pl

data przejcia25082017 zoeniedziaawedug staych cenkilkuffffff oldkontrahentwurlznbspoopodpisaniepracy bullsprzedayc9141a 0fa0202 100terminufa0202 0c9141aenddate 20171103podpisanie sprawozdania finansowegonieruchomoci startdateoffername natematyczny bullz dnmajtekonbspdofinansowanie projektuenddate 20171020 locationopera 1110 backgroundurzd skarbowypracownicywnbspokresie zawieszenianawnbspokresiebull podatek dochodowy0ebebeb 100leftkursw rednich narodowegoktryold browsersplace namehttpwwwgofinpl bull skutki20171121 location typeobowizekwiadectwabull karawnbspksigach20170821 enddatesprawozdaniawartocitabele kurswskarbowaod nieruchomocizarzdu przebywa nabull podatekna fakturzenowewnbspramachffffff old browserszarzdu przebywaprzeksztaceniavatprezesznbspurlopupracownikmslineargradienttopwyrok044a6f1 100znbspgazemkosztwpolska44a6f1 01c70b1 100dyrektor krajowejna zwolnieniu lekarskim100 chrome10safari51przejciafizycznych bullwnioskustau urlopowegorednich narodowego bankuprawnychuzyskania5towaruwze dugiwebkitlineargradienttophttpwwwgofinpl bull jakspekgospodarczej187 czyzostannbsp serwispenomocnikapracownikomzoenie miesicznego sprawozdanianarodowego bankugofinpl portaljejzakuptowarwzaliczkiczynnocinieruchomoci context httpschemaorgrodzic20171124w3c filterwicej 187 czydostawlineargradientto bottom20170803 enddate 20171103address gofinplzasikihttpschemaorg type eventz dniatop left0fa0202 100opat zalipiecenddatenameoffers type offerwnbsppodatkowej ksidze startdatewaciwymstaufizycznychna podstawieksigibull inne podatkihttpwwwgofinpl wicej 18720170731 enddateodpadwlubpodatek dochodowyza lipieccontext httpschemaorg20170719location type placeczymopatyenddate 201710201c70b1ff36 background webkitgradientlinearnabyciahttpwwwgofinplbezpatnego2017103120170817staychbull jakod osbwnbspmiesicuffffff 0ebebebkursw rednichurl httpwwwgofinpl wicejzagadnieniazasiekksidze startdatemonaustawarachunkowoobowizkidnia 25082017 zoeniewnbspksigach rachunkowychbdwypatypowycenianych wedug staych20170720znbspdniaczasuna emeryturprawnekiedyopublikowanooperahttpwwwgofinpl bull naw3c filter progiddximagetransformmicrosoftgradientprawnych bullwnbsppodatkowej ksidze0fa0202krajowejlipiec bullportal podatkowoksigowy addressdugirodkw trwaychrokuza lipiec 2017nbsprza lipiec bullkodeksprzedwstpnejdozwolonebottomwypowiedzenia umowy onbsppracwypowiedzenia0c9141arozchodu zapaswlathttpwwwgofinpl bullprawa pracydarowiznyportal podatkowoksigowyzatrudniania pracownikwwiadectwa pracybull ustawazatrudnianiafa0202 0c9141a 100do pracy2017nbspr044a6f1wniosekchorobowychdostawystartdate 20170821siname gofinplbackground olineargradienttopspadkunie zawszepodatkowejskadnikw100 w3c filtername zmianasprawozdania finansowegookrespomostowejdziaalnoci gospodarczej20171117 location typeczypodatek vat bulltabele kursw rednichwebkitgradientlinear left topfilterprawo pracyzawartejod 1rednich narodowego20170717rleft toplipiec 2017nbsprod osb prawnychwnbspzalenociprzyszej dostawyolineargradienttope2firmypodatekzamieszkanianieruchomocideklaracjichrome10safari51emeryturypodzia tematyczny bullzwolnieniu lekarskimpodatkowoksigowy address gofinplstartdate 20170720podatkowetopgdyrzeczbull dnia 25082017wnbspksidze podatkowejbull ustawa zzoenie miesicznegotrzebaprzejcia na emeryturwnbsptrakcieochroniena emerytur dlaodrwniebull podatek vatleft bottom20171117type place nameenddate 20171121 location2017073120171103 location typegofinpl offerspodatkowymkurswchrome10safari51 background olineargradienttopfa0202obcia100 ff36wnbsppodatkowejlocation typepodatkowy4nbsp187background webkitlineargradienttoppolskiegobullwnbspsytuacji gdylekarskimwynagrodzeniacenstawki vat20170821 enddate 20171121finansowegozmianawiadczestartdate 20170824 enddatenieruchomoci contextchromesafari4 backgroundichw3cwierzytelnocizatrudnieniabudynekdziadla pracownikabudetowejhttpschemaorgumowy przedwstpnejbutlic9141awnbspzalenoci odujcietype offer urlrodzicwpolska klasyfikacjakrajowej informacji skarbowejspkiie10 backgroundksidze context httpschemaorgbankuzeprocedurazwrotudziaalnoprezes zarzdu20170817 enddate 20171117vat bullenddate 20171031 locationstartdate 20170821 enddate61110 background mslineargradienttop20170803 enddatewystawieniekarapodatek vatname gofinpl portal20171103 locationrozchodu zapasw wycenianychurl httpwwwgofinpl bullwnbspksidzeopatewidencjaznbsptytuubull tabele kurswrentyumowyff36na zehttpschemaorg typekierownikazleceniacogazeta podatkowaumowy onbsppracosb prawnychabistau pracyhttpwwwgofinpl wicejkontaktwemerytur20170814placeeventsmidzyprzybackground webkitgradientlinearnowymiedochodowy od osbsdsposbskarbowyznbspdzieckiemfilter progiddximagetransformmicrosoftgradient20170817 enddatebull kosztykosztywedug staychenddate 20171124dnpodstawybackground lineargradientto bottom187 nbsp20171031 locationekwiwalentname skutkizwizanestawkifinanswznr20171124 location typeosobaprzebywachromesafari4187 nbsp serwisurlopowegonaukibull tabelebull klasyfikacjaurzdmiesicznegobull kiedybackground mslineargradienttopinformacji skarbowejkomputeranbsptematycznyopata skarbowaprzyszejna zwolnieniuonebackground lineargradientto20170807likwidacjidwchstartdate 20170731 enddateniepodziaostatnievarbrakrozliczenie rozchodudziaalnocibull polska klasyfikacjabull ubezpieczeniafakturzepracownika25082017 zoenie informacji20171020 locationenddate 20171124 locationgofinpl portal podatkowoksigowynalenocidziaalnoci startdatename kosztystartdate 20170824bull skutkialboze rodkwprzezpodatkowegonsadzia spadkuenddate 2017111701c70b1firmserwis20171124 locationbull czyurlopurozchoduwicej namoliwooffer urlskarbowej44a6f1tego100 opera20171020 location typezapaswwnbsptrakcie rokugdy prezes zarzdu100 w3cktoczas20171117 locationstartdate 20170803 enddatewypadekgofinplbull rozliczeniewnbspsytuacjipozawicej 187zoenie informacji1ff36 backgroundgdy prezes44a6f1 01c70b1background mozlineargradienttopenddate 20171103 locationwicejstartdatejednakrednichprawoekwiwalent zatype20171121 locationinformacjiwebkitgradientlinear left20170720 enddateoprojektusystembezprawaffffffznbspurlopu bezpatnegozapasw wycenianych wedugrachunkowychwnbspsprawachzasadybull ustawa znbspdniaold browsers backgroundspkstartdate 201708171c70b1 044a6f1type event urldrukwsubowychname opatapublicznychdosegregacjiffffff 0ebebeb 100klasyfikacjaname kiedybull kodeksnadna nowykary zakrajowej informacjirozliczenie rozchodu zapaswwycenianychsi dowydatkitype offerbackground webkitgradientlinear leftmoedzieckastartdate 20170803przedsibiorcyrodkwplace name gofinplpracodawcypodatkowoksigowy addresskoszt20170720 enddate 20171020prezes zarzdu przebywaostatnie zmianytrwaychzoenie deklaracjirozliczenie100 opera 1110onbspdofinansowaniebull zusjegofunkcjifinansowego wnbspsytuacjizapasw wycenianychosb prawnych bullwiadczeniaskadekusug100 ie10 backgroundczcizuswynagrodzeniepodatkowjakbrowsers background mozlineargradienttopurl httpwwwgofinpl01c70b1 100dochodowyzawszetype placewraz100 chrome10safari51 backgroundpodatkukontaktw znbspdzieckiempracy startdateevent urlubezpieczeniaurlopowewnbspzakresiezoeniebackgroundzarzduwnioski onbspwiadczeniamusihttpwwwgofinpl bull kosztypodpodatek dochodowy oddzieci100 ff36 backgroundpracwypowiedzenia umowyustawa znbspdniajeelipracownikwprzychodwc9141a 0fa0202patnocibrowsers background20170824 enddatewnioskiudziaw0ebebebwartona rzeczmieszkaniowychie10wymiar urlopuponosi100 ie10podzia tematycznytabeleinne podatkilipiec bull dniatematyczny bull podatekpracytype event2017082220170821wyszabull polskacontextza lipiec 2017rstaych cenwebkitgradientlinearbudetowatrecijednostkihttpwwwgofinpl bull rozliczenieinformacjawypacanebanku polskiegobullosoby1110 backgroundnbsp187 bullenddate 20171121enddate 20171117 locationzmianyportalwnbsppodatkowej ksidze contextstartdate 20170817 enddatestartdate 20170720 enddateinne zagadnieniawedugniponbspwiadczeniaprzejcia naksidzewyrok nsamozlineargradienttopustawa z dnia20170824zarwnogazetapokrypozostajepodatkimajjeststanowizwolnieniubull dniana ze dugicontext httpschemaorg typemiesicznego sprawozdaniapowinien20170728karylocationpodlegajpodstawiena nowy okresbull nazakupuvat bull podateknaleyleft top leftmogpodatkowej startdatefinansowego wnbspsytuacji gdyaddressenddate 20171031osb fizycznychwymiaruonbsppracustaleniechrome10safari51 backgroundtop left bottomnowy okreswiadcze chorobowychinnehttpwwwgofinpl bull czyjako20170724webrowsers0przebywa naopera 1110narodowego banku polskiegobull20171031 location typezapisyoffersgofinpl offers typeprzebywa na zwolnieniujakieod osb fizycznychjednostkprzedstawkadla pracownikwdlaaddress gofinpl offerssprawozdania finansowego wnbspsytuacjistartdate 20170731offers typednia 25082017bull innewycenianych wedughttpwwwgofinpl bull kiedy0c9141a 100lipiec 2017rinbspkiedyosb fizycznych bulldniaotrzymanejname czyemerytury pomostowejzawieszenia20170803podpisanie sprawozdaniadata przejcia na20171121dotacjipodstaw20171103za1c70b1 044a6f1 100wnbspraziedataspadku startdateurlopemerytur dlaopata3ksidze contextlineargradienttochromesafari4 background webkitlineargradienttopbutli znbspgazemdyrektor2017rpodatkowoksigowy20170731 enddate 20171031ie10 background lineargradienttoprogiddximagetransformmicrosoftgradientdochodowy od20171020wnbspsprawieoldname jakstanowiskoname rozliczenieumowaskutkimusi mienarodowego20170824 enddate 20171124wymiarpodatkowabullwnbspsytuacji gdy prezesosbfirmowychustawa zonbspvatzawieszenia dziaalnocilikwidacjadyrektor krajowej informacjiabyprzepisysi nawysokouzyskania przychodwoffer url httpwwwgofinpl

Longtail Keyword Density for Gofin.pl

KeywordsOccurences
place name gofinpl196
name gofinpl portal196
context httpschemaorg type196
type place name196
location type place196
httpschemaorg type event196
type event url196
portal podatkowo-ksigowy address196
gofinpl portal podatkowo-ksigowy196
podatkowo-ksigowy address gofinpl196
offer url httpwwwgofinpl196
offers type offer196
type offer url196
address gofinpl offers196
gofinpl offers type196
url httpwwwgofinpl bull149
2017-08-24 enddate 2017-11-2433
enddate 2017-11-24 location33
startdate 2017-08-24 enddate33
2017-11-24 location type33
url httpwwwgofinpl wicej23
httpwwwgofinpl wicej 18723
startdate 2017-08-21 enddate13
2017-08-21 enddate 2017-11-2113
enddate 2017-11-21 location13
2017-11-21 location type13
ustawa z dnia12
bull dnia 250820177
httpwwwgofinpl bull kiedy7
2017-11-17 location type6
enddate 2017-11-17 location6
2017-08-17 enddate 2017-11-176
startdate 2017-08-17 enddate6
dnia 25082017 zoenie6
dochodowy od osb6
bull podatek dochodowy6
podatek dochodowy od6
left top left5
-webkit-gradientlinear left top5
top left bottom5
100 chrome10safari51 background5
background -webkit-gradientlinear left5
chromesafari4 background -webkit-linear-gradienttop5
100 ff36 background5
old browsers background5
ffffff old browsers5
browsers background -moz-linear-gradienttop5
chrome10safari51 background -o-linear-gradienttop5
w3c filter progiddximagetransformmicrosoftgradient5
ff36 background -webkit-gradientlinear5
ie10 background linear-gradientto5
100 w3c filter5
bull ustawa z5
podatek vat bull5
100 ie10 background5
background linear-gradientto bottom5
1110 background -ms-linear-gradienttop5
100 opera 11105
opera 1110 background5
podzia tematyczny bull4
na emerytur dla4
data przejcia na4
bull podatek vat4
wypowiedzenia umowy onbspprac4
przejcia na emerytur4
za lipiec 2017nbspr4
zoenie miesicznego sprawozdania4
httpwwwgofinpl bull czy4
vat bull podatek4
na ze dugi4
wycenianych wedug staych3
bull polska klasyfikacja3
187 nbsp serwis3
osb prawnych bull3
httpwwwgofinpl bull rozliczenie3
na zwolnieniu lekarskim3
przebywa na zwolnieniu3
wedug staych cen3
rozliczenie rozchodu zapasw3
zapasw wycenianych wedug3
rozchodu zapasw wycenianych3
dyrektor krajowej informacji3
osb fizycznych bull3
od osb fizycznych3
krajowej informacji skarbowej3
tematyczny bull podatek3
bull inne podatki3
zarzdu przebywa na3
httpwwwgofinpl bull jak3
od osb prawnych3
ksidze context httpschemaorg3
wnbsppodatkowej ksidze startdate3
httpwwwgofinpl bull na3
na nowy okres3
wnbsppodatkowej ksidze context3
httpwwwgofinpl bull koszty3
za lipiec 2017r3
narodowego banku polskiegobull3
rednich narodowego banku3
za lipiec bull3
lipiec bull dnia3
startdate 2017-07-31 enddate3
httpwwwgofinpl bull skutki3
25082017 zoenie informacji3
kursw rednich narodowego3
tabele kursw rednich3
ffffff 0ebebeb 1003
1c70b1 044a6f1 1003
44a6f1 01c70b1 1003
fa0202 0c9141a 1003
c9141a 0fa0202 1003
bull tabele kursw3
bull ustawa znbspdnia3
2017-07-31 enddate 2017-10-313
enddate 2017-10-31 location3
podpisanie sprawozdania finansowego3
nieruchomoci context httpschemaorg3
2017-10-20 location type3
sprawozdania finansowego wnbspsytuacji3
finansowego wnbspsytuacji gdy3
gdy prezes zarzdu3
wnbspsytuacji gdy prezes3
enddate 2017-10-20 location3
2017-07-20 enddate 2017-10-203
startdate 2017-08-03 enddate3
wicej 187 czy3
2017-10-31 location type3
2017-08-03 enddate 2017-11-033
enddate 2017-11-03 location3
startdate 2017-07-20 enddate3
2017-11-03 location type3
prezes zarzdu przebywa3
portal podatkowo-ksigowy197
name gofinpl196
place name196
podatkowo-ksigowy address196
address gofinpl196
type place196
location type196
context httpschemaorg196
httpschemaorg type196
type event196
event url196
gofinpl offers196
gofinpl portal196
offers type196
offer url196
url httpwwwgofinpl196
type offer196
httpwwwgofinpl bull149
2017-08-24 enddate33
startdate 2017-08-2433
2017-11-24 location33
enddate 2017-11-2433
wicej 18723
httpwwwgofinpl wicej23
bull podatek13
z dnia13
startdate 2017-08-2113
2017-11-21 location13
2017-08-21 enddate13
enddate 2017-11-2113
ustawa z12
za lipiec10
bull dnia9
name kiedy9
dnia 250820178
name czy8
bull ustawa8
dziaalnoci gospodarczej8
bull kiedy7
rodkw trwaych7
wnbspksidze podatkowej7
dla pracownikw7
podatek dochodowy7
startdate 2017-08-176
25082017 zoenie6
2017-08-17 enddate6
enddate 2017-11-176
stawki vat6
2017-11-17 location6
bull rozliczenie6
wnbsppodatkowej ksidze6
nbsp187 bull6
si do6
ze rodkw6
od osb6
dochodowy od6
opera 11105
100 opera5
1110 background5
background -ms-linear-gradienttop5
bull czy5
ie10 background5
100 ie105
187 nbsp5
background -o-linear-gradienttop5
top left5
left top5
bull kodeks5
left bottom5
chromesafari4 background5
chrome10safari51 background5
100 chrome10safari515
background -webkit-linear-gradienttop5
background linear-gradientto5
100 w3c5
background -webkit-gradientlinear5
browsers background5
dzia spadku5
filter progiddximagetransformmicrosoftgradient5
100 ff365
background -moz-linear-gradienttop5
bull zus5
ff36 background5
old browsers5
na emerytur5
vat bull5
w3c filter5
name jak5
wicej na5
podatek vat5
ffffff old5
linear-gradientto bottom5
-webkit-gradientlinear left5
name rozliczenie4
podatkowej startdate4
na ze4
ze dugi4
opat za4
sprawozdania finansowego4
znbspurlopu bezpatnego4
data przejcia4
bull jak4
dla pracownika4
przejcia na4
emerytur dla4
tematyczny bull4
podzia tematyczny4
kary za4
na nowy4
wnioski onbspwiadczenia4
umowy onbspprac4
wypowiedzenia umowy4
do pracy4
wymiar urlopu4
stau pracy4
wiadcze chorobowych4
wiadectwa pracy4
wnbspksigach rachunkowych4
opata skarbowa4
zoenie miesicznego4
na fakturze4
uzyskania przychodw4
bull kara4
ustawa znbspdnia4
lipiec 2017nbspr4
inne podatki4
miesicznego sprawozdania4
rednich narodowego3
narodowego banku3
banku polskiegobull3
emerytury pomostowej3
kursw rednich3
bull tabele3
tabele kursw3
nie zawsze3
na podstawie3
dziaalnoci startdate3
lipiec 2017r3
wnbsptrakcie roku3
wnbspzalenoci od3
stau urlopowego3
na rzecz3
zoenie informacji3
lipiec bull3
1c70b1 044a6f13
nowy okres3
zawieszenia dziaalnoci3
zoenie deklaracji3
z dn3
kontaktw znbspdzieckiem3
pracy bull3
bull ubezpieczenia3
prawo pracy3
prawnych bull3
osb prawnych3
0c9141a 1003
bull polska3
krajowej informacji3
informacji skarbowej3
dyrektor krajowej3
nbsp serwis3
polska klasyfikacja3
fizycznych bull3
osb fizycznych3
044a6f1 1003
ffffff 0ebebeb3
spadku startdate3
name zmiana3
od nieruchomoci3
onbspdofinansowanie projektu3
ekwiwalent za3
0fa0202 1003
c9141a 0fa02023
0ebebeb 1003
ostatnie zmiany3
bull inne3
wnbspokresie zawieszenia3
umowy przedwstpnej3
enddate 2017-10-313
2017-07-31 enddate3
nieruchomoci startdate3
nieruchomoci context3
2017-10-31 location3
startdate 2017-07-313
musi mie3
wnbspsytuacji gdy3
gdy prezes3
finansowego wnbspsytuacji3
name skutki3
podpisanie sprawozdania3
urzd skarbowy3
name opata3
gazeta podatkowa3
wyrok nsa3
startdate 2017-08-033
2017-08-03 enddate3
2017-11-03 location3
startdate 2017-07-203
2017-07-20 enddate3
187 czy3
fa0202 0c9141a3
od 13
2017-10-20 location3
enddate 2017-10-203
prezes zarzdu3
zarzdu przebywa3
bull na3
name na3
ksidze startdate3
ksidze context3
44a6f1 01c70b13
zatrudniania pracownikw3
pracy startdate3
inne zagadnienia3
enddate 2017-11-033
bull klasyfikacja3
si na3
butli znbspgazem3
prawa pracy3
przyszej dostawy3
bull skutki3
rozliczenie rozchodu3
zwolnieniu lekarskim3
na zwolnieniu3
przebywa na3
rozchodu zapasw3
zapasw wycenianych3
name koszty3
bull koszty3
staych cen3
wedug staych3
wycenianych wedug3
01c70b1 1003
type588
gofinpl393
url392
name392
bull266
podatkowo-ksigowy197
portal197
address196
place196
offer196
location196
offers196
startdate196
context196
httpschemaorg196
httpwwwgofinpl196
enddate196
event196
na100
do59
dla49
za42
pracy41
2017-11-2433
2017-08-2433
od32
031
background30
z28
nie28
wicej28
przez28
dnia27
vat27
125
si23
umowy23
po20
kiedy20
czy19
podatek17
ustawa16
ze16
przy15
spki15
zus15
dziaalnoci15
moe15
mona14
2017-11-2113
2017-08-2113
rodkw13
jest12
nieruchomoci12
spadku12
wynagrodzenia12
koszty12
zmiany12
firmy12
okres11
jak11
stawki11
pracownika11
pracownikw11
podatkowej10
bottom10
left10
wiadczenia10
zoenie10
sprawozdania10
ffffff10
zarzdu10
w10
prawo10
lipiec10
wnbspksidze10
rozliczenie10
inne9
projektu9
opaty9
przepisy9
stau9
podatku9
wnbsprazie9
lub9
zasady8
gospodarczej8
czas8
wnbsptrakcie8
emerytury8
28
skutki8
dochodowy8
38
zatrudnienia8
wniosek8
usug8
sprzeday7
wnbspsprawie7
o7
warto7
podzia7
s7
osb7
brak7
bez7
terminu7
wymiaru7
opat7
emerytur7
klasyfikacja7
podatki7
trwaych7
rachunkowych6
wysoko6
zakup6
zasiek6
wiadcze6
naley6
przejcia6
serwis6
zmiana6
opata6
nbsp6
nbsp1876
musi6
osoby6
zwizane6
sposb6
ubezpieczenia6
dziecka6
przedsibiorcy6
wnbspksigach6
rwnie6
rodzicw6
ksidze6
wnbsppodatkowej6
c9141a6
znbsptytuu6
2017-11-176
znbspdnia6
urlopu6
2017-08-176
znbspurlopu6
fa02026
cen6
przychodw6
obowizek6
informacji6
2017nbspr6
nr6
ujcie6
44a6f16
1c70b16
kara6
aby5
wyrok5
nsa5
dziaa5
przeksztacenia5
firm5
-moz-linear-gradienttop5
browsers5
jednostki5
podstawie5
kosztw5
zapisy5
bd5
wraz5
zawartej5
ktry5
zagadnienia5
roku5
zaliczki5
mie5
mog5
old5
gdy5
podatkowa5
wierzytelnoci5
wypacane5
ewidencja5
krajowej5
wnbspzakresie5
45
-ms-linear-gradienttop5
zawieszenia5
ie105
opera5
-o-linear-gradienttop5
-webkit-linear-gradienttop5
kodeks5
chrome10safari515
nip5
w3c5
dzia5
miesicznego5
ustalenie5
prawa5
jako5
progiddximagetransformmicrosoftgradient5
filter5
wydatki5
zamieszkania5
chromesafari45
linear-gradientto5
top5
-webkit-gradientlinear5
trzeba5
jednak5
wniosku5
wnbspmiesicu5
ff365
zatrudniania4
osoba4
znbspoo4
znbspdzieckiem4
one4
jednostk4
jeeli4
wymiar4
wnbspokresie4
co4
budetowej4
finansowego4
finansw4
nowy4
firmowych4
chorobowych4
albo4
wnioski4
onbspwiadczenia4
urlop4
spk4
e4
likwidacja4
tego4
czynnoci4
stawka4
fakturze4
zakupu4
towarw4
podatkowego4
czci4
2017r4
komputera4
dzieci4
wiadectwa4
treci4
var4
ochronie4
wedug4
renty4
prawnych4
wynagrodzenie4
pod4
kary4
towaru4
54
podatkowym4
wypowiedzenia4
skarbowa4
wypaty4
patnoci4
nowe4
zwrotu4
bezpatnego4
kilku4
informacja4
wypadek4
segregacji4
funkcji4
onbspprac4
dugi4
skarbowej4
data4
drukw4
stanowi4
prac4
prawne4
odpadw4
podatkow4
skadek4
tematyczny4
podatkowe4
kto4
inbspkiedy4
umowa4
nabycia4
moliwo4
uzyskania4
czasu3
midzy3
polska3
fizycznych3
dyrektor3
urlopowe3
nauki3
wnbspzalenoci3
ostatnie3
penomocnika3
czym3
dozwolone3
ekwiwalent3
zawsze3
jakie3
pomostowej3
sd3
podlegaj3
dziaalno3
obowizki3
abi3
wartoci3
rodzic3
zlecenia3
powinien3
pracownik3
darowizny3
budynek3
kontaktw3
likwidacji3
2017-08-143
wysza3
podstawy3
2017-07-243
we3
mieszkaniowych3
przed3
wnbspsytuacji3
2017-07-313
2017-10-313
onbspvat3
ich3
kontrahentw3
2017-08-073
onbspdofinansowanie3
procedura3
01c70b13
pozostaje3
waciwym3
system3
2017-07-283
nalenoci3
dwch3
lat3
maj3
2017-11-033
wystawienie3
dostaw3
2017-08-033
publicznych3
obcia3
polskiegobull3
0c9141a3
dn3
0ebebeb3
banku3
narodowego3
wnbspsprawach3
tabele3
kursw3
rednich3
nad3
koszt3
udziaw3
rzecz3
pracodawcy3
subowych3
pracownikom3
opublikowano3
deklaracji3
044a6f13
zostan3
2017-07-203
2017-10-203
zapasw3
wycenianych3
staych3
otrzymanej3
rozchodu3
63
zarwno3
jego3
stanowisko3
skadnikw3
przyszej3
dostawy3
dotacji3
przedwstpnej3
jej3
zasiki3
ponosi3
gazeta3
butli3
znbspgazem3
wnbspramach3
kierownika3
2017-08-223
r3
pracownicy3
poza3
podstaw3
skarbowy3
urzd3
spek3
2017-07-193
podatkowy3
2017-07-173
majtek3
pokry3
prezes3
przebywa3
zwolnieniu3
lekarskim3
0fa02023
podpisanie3
ksigi3
rachunkowo3
budetowa3
urlopowego3

What are the nameservers for gofin.pl?

Gofin.pl Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
dns.home.pl 217.160.80.244Germany Germany
dns3.home.pl 217.160.82.251Germany Germany
dns2.home.pl 46.242.149.21Poland Poland

Gofin.pl Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Gofin.pl is a scam?