Sme.sk  |  SME.sk | NajÄŤĂ­tanejšie správy na Slovensku
High trust score  | 
Rýchle a dôveryhodné správy zo Slovenska, sveta i Vášho regiónu. Prihlásenie do Post.sk.

Sme.sk Website Information

Sme.sk has a High trust score, a Statvoo Rank of B, an Alexa Rank of 2,463, a Majestic Rank of 9,184, a Domain Authority of 76% and is not listed in DMOZ.

Sme.sk is hosted by Petit Press, a.s. in Bratislava, Bratislava, Slovakia, 851 10.
Sme.sk has an IP Address of 195.146.144.8 and a hostname of sme.sk.

The domain sme.sk was registered 201 decades 8 years 9 months ago by , it was last modified 201 decades 8 years 9 months ago and currently is set to expire 201 decades 8 years 9 months ago.


Whois information for sme.sk

Full Whois Lookup for Sme.sk Whois Lookup

% For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
%
% This WHOIS service is provided by SK-NIC and only contains
% information pertaining to Internet domain names registered by our
% our customers. By using this service you are agreeing (1) not to use any
% information presented here for any purpose other than determining
% ownership of domain names, (2) not to store or reproduce this data in
% any way without SK-NIC's approval, (3) not to use any high-volume, automated, electronic processes
% to obtain data from this service. Abuse of this service is monitored and
% actions in contravention of these terms will result in being permanently
% blacklisted.
%
% Access to the whois service is rate limited.

Domain: sme.sk
Registrant: PPRE-0001-4025
Admin Contact: PPRE-0001-4025
Tech Contact: PPRE-0001-4025
Registrar: WEBS-0001
Created: 2003-03-24
Updated: 2017-09-01
Valid Until: 2018-03-24
Nameserver: nss1.bonet.sk
Nameserver: nss2.bonet.sk
Nameserver: nss1.bntb.net
EPP Status: ok

Registrar: WEBS-0001
Organization: Websupport, s.r.o.
Organization ID: 36421928
Phone: +421.220608080
Email: Login to show email
Staré Grunty 12
City: Bratislava
Postal Code: 84104
Country Code: SK
Created: 2017-09-01
Updated: 2017-09-05

Contact: PPRE-0001-4025
Organization: Petit Press, a.s.
Name: Petit Press, a.s.
Organization ID: 35790253
Phone: +421.259233116
Email: Login to show email
Lazaretská 12
City: Bratislava
Postal Code: 81108
Country Code: SK
Registrar: WEBS-0001
Created: 2017-09-01
Updated: 2017-09-01

Who hosts Sme.sk?

Sme.sk Web Server Information

Hosted IP Address:195.146.144.8
Hosted Hostname:sme.sk
Service Provider:Petit Press, a.s.
Hosted Country:SlovakiaSK
Location Latitude:48.1482
Location Longitude:17.1067
Webserver Software:Not Applicable

HTTP Header Analysis for Sme.sk

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Date: Mon, 08 Jun 2015 15:51:58 GMT
Content-Type: text/html; Charset=windows-1250
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Expires: Mon, 08 Jun 2015 15:52:30 GMT
Cache-control: public
Age: 5
X-key: v1
Server: cloudflare-nginx
CF-RAY: 1f35c2dcae2c0cb9-LHR
Content-Encoding: gzip


Need to find out who hosts Sme.sk?

Sme.sk Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Sme.sk

H1 Headings:0
H2 Headings:0
H3 Headings:0
H4 Headings:0
H5 Headings:0
H6 Headings:0
Total IFRAMEs:0
Total Images:0
Google Adsense:pub-6456364300478111
Google Analytics:Not Applicable

Keyword Cloud for Sme.sk

jedinho dagoogletagcmdpushfunctionmiesto v obbenejsi miestoblogycontinuetesne prehraliislazyloadusevo wembleyauto5pota vaka jedinenejinres ifpri vekch tmochficov tyridsiatkedestinationchames oterazkorzrdoln zemplnspipreovsk korzrgemerzitselfzahraj kandrovci ajbanskclasszaiaril lobotkabez jedinhonajnovie najtanejiensrok bezvotmoch asto nestvaaugustdomovazoif wezemplnspipreovsk korzrgemerzsmecode1 0smphridlistoeventbanka v ktorejaricheck if westarttimena lastdataakzemplnspipreovsk korzrgemerz domovazopredplatnako za starchprzdnin vv ktorejlisteners kalendroms 0destinci na lastv ktorej sitrue ifhostnameako zabolochraneetria aby mohlischudnkomunita chorobne etriaprehralitmoch astokpelesmphractivereginupeniaze naclstpestkslovenskahttpskomunita chorobnedsmesk10append eventversionzsobyv ktsku stais 0 ssi miesto vdomovazo svetakomentrekultraekonomikaportautotechcestovaniermoviaenabratislavabanskvar scanelemsnajtanejietesne prehrali fotovyberteetyessismeartemislayouttypevekch tmochakcii zskaptaispianocomposeruserpaywalltrackedpeniaze na etuserstatepotrebujlast minute dovolenkubezlobotkascanelemsdofrugal komunita chorobneusautashrnitemsarticleurlreturnwembley tesne prehralicontent tppushsetcustomparamrobizmkyhoallaby mohlimohli ods vnestva tvrdrokudivstarchbansk bystricascanelemslengthbarcelonevholastrevolciapota vakalast minutetrueposasto nestva tvrdishiddenexpirestriggerods vkriniarinitza starchyeventformclosestjsnltopholderfindbreak caseallowrunobbenej barcelonereplacecommentzabavtejedinenejsa pri vekchlenkagacreatekliknutmrobilibielize3isresponsivesnshitmethodschangeekorzrgemerzfunction vardomainnameelementonclickif typeofpremirkorzrgemerz domovazo svetakomentrekultraekonomikaportautotechcestovaniermoviaenabratislavabanskdnprvovaka jedinenejmaslo u vrevolcia vpreoweoriginaltentoseptemberstai nemus0lnkyjev esku7na postupkepivovare ari sazaaliinitblazyagainfalsethisallowlogchorvtskucontentmu vudshownemusnieakciinamebankahasclasselement213alebo pota vaka8zemplnkoicknonemenuboxitemlenna usv obbenej barcelonegiveatryjedinenej akciiuseelementgetattributenamedetievc kpele1 septembervybralihrnew dategettimenestailfunction functionv emailgot allmohliviacesku chbaxpel revolcia vsectionidasto nestvasmeanalyticsuserstatev esku chbasmeartemislayouttype functionxpel revolciaportslovensknov vxpelaleboodslobotka ptazaiarildanicasi peniaze naobjid posreturn truena us opensazmeniastoelement functionkonieczmkynovohradoravapezinokpovasknoticeclassakobystricakysuceleviceliptovnitranovmusela0 sgot all datao nov vpredsvetdchodokrozvrhari sawembley tesnearttitleznovao potrebujvo wembley tesneslovenskoako premirfunctioneventsmeclshowmobiledropdowneventonclickrokymodelyrchlyvaehighlightchorobne etria4kladivkorzrdolnna dchodoklorenzrchly glroketriavar dremza vjedinenej akcii zskas kalendrom przdninvcallbackif dataelementclassnameprevldasa pripovakaekonomikachorobneorazmaslounknowns var0 returnlobotka pta simukultramagl nestailficafalse functionchames o novzaktskudategettimesoimtmohli odsbystricakysuceleviceliptovnitranov zmkynovohradoravapezinokpovasksvetakomentrekultraekonomikaportautotechcestovaniermoviaenabratislavabanskglabyvekchpotakorzrgemerz domovazozemplnspipreovsktvloggedremoveslovci na postupsa zabavterchly gl nestailo saremza v ktskunull 231dateslovci nabystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilinahorn zemplnkoickv chorvtsku visiacafotonestva tvrd kriniarobjidtyridsiatkevideokandrovci aj imttento rokkoskyd new datepeniazestaipivovare aribystricavisiaca bielizev ochranetp windowtpkselectedfullurldestinci nazlfrugal komunitasmecltoggleevent elementzmkynovohradoravapezinokpovask bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilinahorn zemplnkoickari sa zabavtewe gotselectedregionktorejfunctiondovolenkunovkalendromif we gotnullestk rok bezkandrovci ajfalse varscanelemslength 0 returnbystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilinahorn zemplnkoick korzrdolno potrebuj slovcislovci vo wembleydata ifbajzkovanglianianotinresregionreturn falseangliania robilinemus o potrebujzabavte zahraj kandrovci12urllinktesnechamesscanlaku1nestail slovci vodovolenku vbez jedinho dapivovarezahrajeskulsvetakomentrekultraekonomikaportautotechcestovaniermoviaenabratislavabansk bystricakysuceleviceliptovnitranov zmkynovohradoravapezinokpovaskl lbolazemplnkoick korzrdolnalienemus onestva15triobbenejprehrali fotozsprvy zdomovmiesto vgl nestail slovciaj imtkomunitauserdatawindowlocationhrefdestincibajzkov zlaby mohli odsif smeartemislayouttype originalwhilenull ifus openkadrevolcia v ochranessmphridminuteevcwembleyzanasvetakomentrekultraekonomikaportautotechcestovaniermoviaenabratislavabansk bystricakysuceleviceliptovnitranovrefslovciinputcookiemenucontentthisrememberclassprefixdarobili to obystricakysuceleviceliptovnitranov zmkynovohradoravapezinokpovask bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilinahornbudminimlnurozvrh sprirok bez jedinhoochrane laku vhomenuall datapri vekchowe got allajmenuaddhighlightscanedelemrefreshedchorvtsku visiacasi shrnpta sizozmkynovohradoravapezinokpovask bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilinahorn11ktsku stairemzaiarfrugaldatasmphrobjectvpostskktsku stai nemusnobystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilinahorncheck ifpositiond newfalse ifelsesprvykosky a kladivtyridsiatke nadneszahraj kandrovciemailzemplnkoick korzrdoln zemplnspipreovsknov v chorvtskutypena last minutenestail slovcihrefnew datev tyridsiatke naalebo potaif smeartemislayouttypeurl urltype parentsmecltoggleeventifitemvaka jedinenej akciisa zabavte zahrajpotrebuj slovci nao sa pridepricatedochrane lakuwindowremovkov banka vif vcallbackchangeorinputtppushsetcustomparam60 60mappeduserpaywalldatauserdataall data ifchbakimu v eskumaslo uprzdnin v dennkunajnoviektorej si peniazetypeoftmochzaiaril lobotka ptajedinhotyridsiatke na dchodok14o novpod0 return falseremovkov bankaappendpotrebuj slovcihtmlgetv ktskufunctionelementxtvrdminute dovolenku vwindow inputrozvrh s kalendrompostupremovkovsettimeoutfunctionzskaparenttopundefinedhasattributescanedelemsi peniazektoktorej sinadennkumiestoelse ifv obbenej6slovci vovekch tmoch asto9sns mdocumentcreateelementscriptv ochrane lakusmeanalyticsuserdataminute dovolenkutvrd kriniarscanelemslength 0checkbreakkandrovciformclosestjsnltopholderfind noticeclasskorzrdoln zemplnspipreovskpta si miestostai nemus ovar selectedregionchorobne etria abygotsafeurluserktorwindowtpopendomovazo svetakomentrekultraekonomikaportautotechcestovaniermoviaenabratislavabansk bystricakysuceleviceliptovnitranovkalendrom przdnineventtypepageviewmenuitemregioninnerhtmllaku vhosmphridlist smphridlistnewv chorvtskugoogletagnitravisiacaestk rokprzdninv dennkuetria abyhasattributescanedparentelemsmphrtrackurlpostuelementvmvartommebanka vkalendrom przdnin vvldyna etzabavte zahraj16ktor muselaboxstavysmeartemislayouttype originalods v tyridsiatkeblockdesacase

Longtail Keyword Density for Sme.sk

KeywordsOccurences
if smeartemislayouttype original11
0 return false6
s 0 s6
aby mohli ods5
etria aby mohli5
frugal komunita chorobne5
si peniaze na5
mohli ods v5
chorobne etria aby5
v tyridsiatke na5
v ktorej si5
nov v chorvtsku5
ktorej si peniaze5
tyridsiatke na dchodok5
peniaze na et5
ods v tyridsiatke5
komunita chorobne etria5
vo wembley tesne4
banka v ktorej4
slovci vo wembley4
nestail slovci vo4
gl nestail slovci4
removkov banka v4
bez jedinho da4
o nov v4
chames o nov4
v chorvtsku visiaca4
estk rok bez4
rok bez jedinho4
si miesto v4
rchly gl nestail4
v obbenej barcelone4
miesto v obbenej4
pta si miesto4
domovazo svetakomentrekultraekonomikaport------------autotechcestovaniermoviaena------------bratislavabansk bystricakysuceleviceliptovnitranov4
svetakomentrekultraekonomikaport------------autotechcestovaniermoviaena------------bratislavabansk bystricakysuceleviceliptovnitranov zmkynovohradoravapezinokpovask4
zmkynovohradoravapezinokpovask bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilina------------horn zemplnkoick4
bystricakysuceleviceliptovnitranov zmkynovohradoravapezinokpovask bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilina------------horn4
lobotka pta si4
zaiaril lobotka pta4
bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilina------------horn zemplnkoick korzrdoln4
zemplnkoick korzrdoln zemplnspipreovsk4
zahraj kandrovci aj3
kandrovci aj imt3
xpel revolcia v3
all data if3
ochrane laku vho3
v ochrane laku3
revolcia v ochrane3
na us open3
scanelemslength 0 return3
korzrgemerz domovazo svetakomentrekultraekonomikaport------------autotechcestovaniermoviaena------------bratislavabansk3
zemplnspipreovsk korzrgemerz domovazo3
check if we3
if we got3
got all data3
we got all3
zabavte zahraj kandrovci3
korzrdoln zemplnspipreovsk korzrgemerz3
przdnin v dennku3
remza v ktsku3
kosky a kladiv3
nestva tvrd kriniar3
v ktsku stai3
ktsku stai nemus3
o potrebuj slovci3
nemus o potrebuj3
stai nemus o3
asto nestva tvrd3
tmoch asto nestva3
v esku chba3
u v esku3
maslo u v3
robili to o3
o sa pri3
vekch tmoch asto3
pri vekch tmoch3
sa pri vekch3
potrebuj slovci na3
slovci na postup3
destinci na last3
jedinenej akcii zska3
vaka jedinenej akcii3
na last minute3
last minute dovolenku3
ari sa zabavte3
pivovare ari sa3
minute dovolenku v3
pota vaka jedinenej3
alebo pota vaka3
ako za starch3
tesne prehrali foto3
wembley tesne prehrali3
rozvrh s kalendrom3
s kalendrom przdnin3
d new date3
kalendrom przdnin v3
sa zabavte zahraj3
return false23
if typeof12
smeartemislayouttype original11
else if11
if smeartemislayouttype11
function var10
return true9
content tppushsetcustomparam7
0 return7
na et6
s 06
formclosestjs-nl-top-holderfind noticeclass6
0 s6
aby mohli5
mohli ods5
ods v5
etria aby5
chorobne etria5
null 2315
v ktsku5
frugal komunita5
v tyridsiatke5
tyridsiatke na5
ktorej si5
si peniaze5
peniaze na5
v ktorej5
v chorvtsku5
na dchodok5
function function5
nov v5
ako za5
komunita chorobne5
o sa5
sprvy z5
v e-mail5
s var5
var selectedregion5
l l5
check if5
var scanelems5
new dategettime5
1 05
true if5
bystricakysuceleviceliptovnitranov zmkynovohradoravapezinokpovask4
bajzkov zl4
inres if4
domovazo svetakomentrekultraekonomikaport------------autotechcestovaniermoviaena------------bratislavabansk4
false if4
if data4
type parent4
chorvtsku visiaca4
estk rok4
o nov4
chames o4
break case4
rok bez4
bez jedinho4
banka v4
wembley tesne4
removkov banka4
evc kpele4
jedinho da4
false function4
svetakomentrekultraekonomikaport------------autotechcestovaniermoviaena------------bratislavabansk bystricakysuceleviceliptovnitranov4
korzrdoln zemplnspipreovsk4
scanelemslength 04
zemplnkoick korzrdoln4
bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilina------------horn zemplnkoick4
vo wembley4
obbenej barcelone4
v obbenej4
lobotka pta4
zaiaril lobotka4
pta si4
si miesto4
miesto v4
na postup4
zmkynovohradoravapezinokpovask bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilina------------horn4
gl nestail4
all data4
rchly gl4
slovci vo4
nestail slovci4
v ochrane3
ako premir3
if vcallback3
us open3
laku vho3
ochrane laku3
append event3
na us3
we got3
ktor musela3
smphridlist smphridlist3
revolcia v3
objid pos3
got all3
if we3
korzrgemerz domovazo3
zemplnspipreovsk korzrgemerz3
visiaca bielize3
data if3
s kalendrom3
vekch tmoch3
tmoch asto3
pri vekch3
sa pri3
esku chba3
angliania robili3
asto nestva3
nestva tvrd3
nemus o3
o potrebuj3
stai nemus3
ktsku stai3
tvrd kriniar3
remza v3
v esku3
u v3
d new3
new date3
var d3
tp windowtp3
null if3
smeartemislayouttype function3
60 603
false var3
sns m3
maslo u3
bansk bystrica3
najnovie najtanejie3
element function3
smecltoggleevent element3
potrebuj slovci3
slovci na3
last minute3
minute dovolenku3
na last3
destinci na3
jedinenej akcii3
akcii zska3
dovolenku v3
pivovare ari3
kandrovci aj3
aj imt3
zahraj kandrovci3
zabavte zahraj3
ari sa3
sa zabavte3
vaka jedinenej3
pota vaka3
window input3
url url3
si shrn3
1 september3
tesne prehrali3
prehrali foto3
tento rok3
za starch3
v dennku3
alebo pota3
przdnin v3
kalendrom przdnin3
rozvrh s3
xpel revolcia3
if137
var131
v96
function77
return62
na59
sa51
s44
false42
040
126
ako26
o26
si26
else24
true23
aj21
sme20
new19
z18
ktor17
null17
typeof16
za16
do16
fico15
je15
undefined15
smeartemislayouttype15
nov14
u13
slovci13
original13
selectedregion13
l13
data12
content12
e11
element11
211
url11
aby10
pre10
tppushsetcustomparam10
parent9
noticeclass9
scanelems9
foto9
pri9
append9
port8
et8
38
48
rok8
mohli8
k8
smeanalyticsuserstate8
none8
cls8
get8
event8
link8
is-hidden8
scanelemslength8
58
smphridlist7
vo7
me7
ud7
type7
bystrica7
formclosestjs-nl-top-holderfind7
mu7
67
name7
september7
svet7
cookie7
viac6
smesk6
fullurl6
sprvy6
domov6
change6
check6
elementgetattributename6
ak6
show6
tvrd6
76
86
dategettime6
we6
elementclassname6
sns6
bol6
96
peniaze6
po6
m6
alebo6
rchly5
dchodok5
tyridsiatke5
case5
pos5
ods5
tesne5
visiaca5
destination5
frugal5
userstate5
postup5
ktsku5
komunita5
smphrtrackurl5
objid5
chorobne5
smphractive5
etria5
ktorej5
auto5
pred5
ke5
all5
inres5
tv5
safeurl5
user5
bez5
smphrid5
continue5
105
len5
chorvtsku5
revolcia5
vaka5
region5
position5
115
tom5
menu5
lnky5
sectionid5
125
e-mail5
135
version5
x5
vyberte5
ma5
miesto5
domovazo4
blogy4
fica4
scan4
no4
svetakomentrekultraekonomikaport------------autotechcestovaniermoviaena------------bratislavabansk4
zmkynovohradoravapezinokpovask4
korzrdoln4
zemplnspipreovsk4
dnes4
zemplnkoick4
144
bystricaprievidzasenectopoanytrenntrnavaturieczhoriezvoleniarilina------------horn4
bystricakysuceleviceliptovnitranov4
zl4
jedinho4
da4
estk4
chames4
zska4
evc4
kpele4
ekonomika4
vae4
bajzkov4
banka4
barcelone4
deti4
listener4
giveatry4
domainname4
hostname4
tp4
data-smphr-object4
d4
itself4
pageview4
while4
logged4
break4
arttitle4
initblazyagain4
ispianocomposeruserpaywalltracked4
mappeduserpaywalldatauserdata4
expires4
menuboxitem4
not4
methods4
starttime4
reginu4
googletagcmdpushfunction4
trigger4
selected4
https4
oevent4
hit4
onclick4
elementonclick4
googletag4
thisrememberclassprefix4
najtanejie4
removkov4
input4
window4
div4
post4
depricated4
use4
gl4
nestail4
iar4
wembley4
prehrali4
shrn4
prvo4
slovensko4
stavy4
preo4
chba4
kim4
nie4
154
vm4
video4
alie4
minute4
pta4
zaiaril4
pod4
lobotka4
obbenej4
lorenz4
replacecomment3
remza3
code3
angliania3
refreshed3
robili3
yes3
zo3
slovenska3
islazyloaduse3
articleurl3
thisallowlog3
minimlnu3
remove3
menuaddhighlightscanedelem3
href3
hasattributescanedelem3
box3
got3
163
block3
item3
stai3
smeanalyticsuserdata3
hasclasselement3
zsoby3
modely3
ho3
ns3
ref3
nestva3
dn3
html3
asto3
allowrun3
date3
kladiv3
kriniar3
y3
kosky3
windowtp3
hasattributescanedparentelem3
unknown3
vcallback3
tmoch3
init3
vekch3
userdata3
eventtype3
nemus3
settimeoutfunction3
menuitemregioninnerhtml3
top3
gacreate3
menucontent3
documentcreateelementscript3
potrebuj3
functionelement3
kultra3
xpel3
zmeni3
ochrane3
imt3
kandrovci3
ari3
zabavte3
zahraj3
laku3
vho3
class3
premir3
changeorinput3
danica3
august3
auta3
kto3
pivovare3
dovolenku3
starch3
rozvrh3
kalendrom3
koniec3
desa3
tento3
kliknutm3
przdnin3
dennku3
bansk3
destinci3
last3
akcii3
jedinenej3
pota3
nitra3
vldy3
predplatn3
korzrgemerz3
postsk3
robi3
tri3
zaali3
esku3
teraz3
slovensk3
isresponsive3
roky3
najnovie3
smecltoggleevent3
items3
highlight3
zmky3
hr3
maslo3
vlda3
schudn3
bielize3
bola3
musela3
znova3
functioneventsmeclshowmobiledropdownevent3
lenka3
zana3
so3
us3
open3
kad3
roku3
oraz3
vybrali3
bud3
windowlocationhref3

What are the nameservers for sme.sk?

Sme.sk Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
nss2.bonet.sk 92.60.52.38Slovakia Slovakia
nss1.bntb.net 178.62.71.154Russia Russia
nss1.bonet.sk 92.60.52.37Slovakia Slovakia

Sme.sk Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Need to find out if Sme.sk is a scam?