سايت اصلي - دانشگاه علوم پزشكي همدان

Safety: Low trust score
Year Founded: 2020
Global Traffic Rank: 170,230
Estimated Worth: $71,400
Last updated:2020-11-06

Home


Domain summary

Domain label
umsha
Domain extension
ac.ir
Global Traffic Rank
170,230
Statvoo Rating
F
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$71,400
Estimated daily income
$119
Estimated monthly income
$3,620

Rank summary

How is umsha.ac.ir ranked relative to other sites:

Percentage of visits to umsha.ac.ir from a search engine:


Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Umsha.ac.ir registered?
A: Umsha.ac.ir was registered 3 months, 1 week, 4 days, 22 hours, 27 minutes, 1 second ago on Thursday, October 8, 2020.
Q: When was the WHOIS for Umsha.ac.ir last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 3 months, 1 week, 4 days, 22 hours, 27 minutes, 1 second ago on Thursday, October 8, 2020.
Q: What are Umsha.ac.ir's nameservers?
A: DNS for Umsha.ac.ir is provided by the following nameservers:
  • dns.umsha.ac.ir
  • dnsintranet.umsha.ac.ir
Q: Who is the registrar for the Umsha.ac.ir domain?
A: The domain has been registered at NIC-IR.
Q: What is the traffic rank for Umsha.ac.ir?
A: Umsha.ac.ir ranks 170,230 globally on Alexa. Umsha.ac.ir has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of F.
Q: How many people visit Umsha.ac.ir each day?
A: Umsha.ac.ir receives approximately 9,510 visitors and 47,550 page impressions per day.
Q: What IP address does Umsha.ac.ir resolve to?
A: Umsha.ac.ir resolves to the IPv4 address 85.185.231.44.
Q: In what country are Umsha.ac.ir servers located in?
A: Umsha.ac.ir has servers located in the Iran.
Q: What webserver software does Umsha.ac.ir use?
A: Umsha.ac.ir is powered by Microsoft-IIS/10.0 webserver.
Q: Who hosts Umsha.ac.ir?
A: Umsha.ac.ir is hosted by Information Technology Company (ITC) in Ostan-e Hamadan, Hamadan, Iran.
Q: How much is Umsha.ac.ir worth?
A: Umsha.ac.ir has an estimated worth of $71,400. An average daily income of approximately $119, which is roughly $3,620 per month.

Umsha.ac.ir Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Umsha.ac.ir Free SEO Report

Website Related Search Terms

Website Inpage Analysis for Umsha.ac.ir

H1 Headings

1 :
  1.  کنفرانس‌های علوم سلامت (پزشکی)

H2 Headings

0 :

H3 Headings

0 :

H4 Headings

0 :

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

97 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
Not Applicable

Links - Internal

134:

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound

67:

Links - Outbound (nofollow)

0:

Keyword Cloud for Umsha.ac.ir

ulsmwidthvar smheightvarbeforeitemimageuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvaritemcursorpointervaricontopwidth16var icontopheight16varpresseditem2var blankimageimagesblankgifvar itemcursorpointervarmenuheight30pxvardy1 var arrowwidthvarmovewidth12var moveheight20varfontdecorationnonenonevar menustylesseparatorvwidth100varpage ulsmsmartscroll1var topsmartscroll0vararrowwidthvar arrowheightvarafteritemimagevar fontstylenormalposy160varcsssubmenuvaritemstylestransduration350var transduration2200varmenubackrepeatrepeatvar fontcolordisabledd6b369var ishorizontal1varseparatorvheight100var separatorpadding0pxvarfloatablex0var floatabley0var menubackimagevardmfocus1var dmactkey113varmenuitemssavenavigationpath1var showbyclick0varfontstylenormaltransoptionsvar shadowtop0var separatorimagevarstatusstringtextvar absolutepos0var posx50varmovable0var movewidth12variconwidth16vartransition4var shadowlen3vardynamic0var keystrokes0var dmfocus1vartransparency60var transition4var shadowlen3vardy1 varafteritemimagevar fontstylenormal 11pxshadowtop0varseparatorheightvar separatoralignmentleftvar separatorvwidth100varmoveimagevar movecursormovevar smmovable0var5pxpagekeystrokes0var dmfocus1varmenuborderstylesolidvar itemspacing6var itempadding0pxfontstylenormal 11px tahomavarsubmenuvaligntopvarsmshowpause100var smhidepause500varmenubackrepeatrepeatvarmenuborderwidth1var menuborderstylesolidvarseparatorvimagevar dmajax1varnbspnbsp nbspmenuborderwidth1var menuborderstylesolidvar itemspacing6vardy1separatorvheight100var separatorpadding0pxvar movable0var0pxclosebtnw15vararrowheightvar transoptionsvar shadowtop0varitemborderwidth0var itemborderstylenonenonevar0var separatorvimagevar dmajax1varmovewidth12variconwidth16var iconheight16varpathprefixlinkvar smshowpause100varwidth224pxdmactkey113var icontopwidth16var icontopheight16varmovecursormovevar smmovable0varclosebtnvarfloatiterations6varsubmenualignrightvar submenuvaligntopvardminititemalignrightvarishorizontal1var smcolumns1var smorientation0varseparatorimagevar separatorwidthvar separatorheightvarsmhideonclick1var dmwriteall1varmenuborderstylesolidvar itemspacing6vartopdx0var topdy1var dx5vararrowheightvarfontcolordisabledd6b369varfontdecorationnonenonevarseparatorwidthvar separatorheightvarsmmovable0var closebtnw15varishorizontal1var smcolumns1varbeforeitemimageuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar afteritemimagevar fontstylenormal11pxclosebtnw15var closebtnh15varposx50var posy160varsmsmartscroll1var topsmartscroll0var smhideonclick1vardx5varclosebtnvar transduration350var transduration2200vardmsearch 0varseparatorwidthvar separatorheightvar separatoralignmentleftvarmenubackimagevarpathprefiximgvar pathprefixlinkvarsmorientation0var dmrtl0varsmhideonclick1var dmwriteall1var dynamic0vartransoptionsvartahomavar fontcolorffffffe7ad56varseparatorimagevarseparatorwidthvararrowimagesubuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar dmsearch 0varseparatorpadding0pxvar movable0var movewidth12varmenubackimagevar menubackrepeatrepeatvar fontcolordisabledd6b369varsmorientation0vartransduration2200varvar presseditem2var blankimageimagesblankgifvarsubmenualignrightvarsmshowpause100var smhidepause500var smsmartscroll1varmenuheight30pxvar smwidthvarcssitemvarfloatable0var floatiterations6vartopdx0var topdy1vartopdy1var dx5varmovecolordeca9avar moveimagevarnbspnbspnbsp nbsp nbsppathprefixlinkvar smshowpause100var smhidepause500vardx5var dy1transduration2200var cssstyle0var csssubmenuvarcssitemtextvar dmobjectscheck0varposx50varfloatiterations6var floatablex0vardmsearchpage ul lidmwriteall1var dynamic0vartopdy1varpresseditem2var blankimageimagesblankgifvaricontopheight16vardynamic0vardmobjectscheck0var savenavigationpath1vararrowimagesubuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar dmsearchicontopheight16var iconwidth16varkeystrokes0varsmcolumns1var smorientation0varshadowtop0var separatorimagevar separatorwidthvarabsolutepos0var5px 0pxcssstyle0var csssubmenuvar cssitemvarseparatoralignmentleftvar separatorvwidth100varfontcolorffffffe7ad56vararrowimagesubuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvararrowwidthvarnbsp nbspnbsp nbspdmobjectscheck0varitemborderstylenonenonevarmovecolordeca9avar moveimagevar movecursormovevarfloatable0var floatiterations6var floatablex0varsmwidthvar smheightvar submenualignrightvarishorizontal1varseparatorpadding0pxvar movable0var0varmoveheight20var movecolordeca9avar1pxitemspacing6var itempadding0pxcssitemvar cssitemtextvarclosebtnh15varfloatiterations6var floatablex0var floatabley0vardmajaxcount100var transparency60varshowbyclick0varseparatoralignmentleftvartopdx0varshowbyclick0var nowrap1varshadowcolorb1b1b1vararrowwidthvar arrowheightvar transoptionsvarcoloricontopwidth16varshadowlen3var shadowcolorb1b1b1varnbsp11px tahomavar fontcolorffffffe7ad56varfloatabley0var menubackimagevar menubackrepeatrepeatvarul limenuborderstylesolidvarposy160var topdx0varvar arrowwidthvar arrowheightvarseparatorvheight100varvarnowrap1var pathprefiximgvar pathprefixlinkvarpathprefiximgvarbeforeitemimageuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar afteritemimagevarmenubackimagevar menubackrepeatrepeatvarmovecursormovevar smmovable0var closebtnw15varmovable0var movewidth12var moveheight20varclosebtnw15var closebtnh15var closebtnvarsmhideonclick1varblankimageimagesblankgifvarmoveheight20var movecolordeca9avar moveimagevarseparatorvimagevar dmajax1var dmajaxcount100varcssitemtextvar dmobjectscheck0var savenavigationpath1varmovecursormovevardmrtl0var itemtargetselfvarseparatorvimagevarmoveimagevar movecursormovevarfontstylenormal 11pxsavenavigationpath1var showbyclick0var nowrap1varvar presseditem2varcssitemvar cssitemtextvar dmobjectscheck0varsmhidepause500var smsmartscroll1vartopsmartscroll0var smhideonclick1var dmwriteall1varnowrap1var pathprefiximgvaritempadding0pxiconwidth16var iconheight16var floatable0varseparatorheightvaricontopwidth16var icontopheight16var iconwidth16vardx5var dy1 varfloatablex0vardmwriteall1var dynamic0var keystrokes0varsavenavigationpath1vardmrtl0varicontopheight16var iconwidth16var iconheight16vardmwriteall1varsmwidthvarmoveimagevartransduration350var transduration2200var cssstyle0varsmhidepause500varclosebtnh15var closebtnvar transduration350vardmajaxcount100var transparency60var transition4var1smheightvarshadowtop0var separatorimagevarsmshowpause100varseparatoralignmentleftvar separatorvwidth100var separatorvheight100varvar menuitemsseparatorpadding0pxvarfontcolordisabledd6b369var ishorizontal1varsmmovable0var closebtnw15var closebtnh15varmovewidth12var moveheight20var movecolordeca9avarnbsp nbspnbspmenuborderwidth1varsmorientation0var dmrtl0var itemtargetselfvarcssstyle0varfontcolordisabledd6b369var ishorizontal1var smcolumns1varfloatabley0var11px tahomavarnbsp nbspcsssubmenuvar cssitemvarsmheightvar submenualignrightvar submenuvaligntopvardmajaxcount100varitemtargetselfvardmajax1var dmajaxcount100varsmheightvar submenualignrightvarblankimageimagesblankgifvar itemcursorpointervarstatusstringtextvar absolutepos0varsmmovable0varabsolutepos0var posx50var posy160vardmfocus1var dmactkey113var icontopwidth16varclosebtnvar transduration350varclosebtnh15var closebtnvartransduration350var0var separatorvimagevardmactkey113varshowbyclick0var nowrap1var pathprefiximgvarcssstyle0var csssubmenuvartransition4vartopsmartscroll0variconheight16var floatable0varpathprefixlinkvarseparatorimagevar separatorwidthvarstatusstringtextvarfloatable0vartransparency60var transition4varsmhidepause500var smsmartscroll1var topsmartscroll0vardmfocus1vardmobjectscheck0var savenavigationpath1var showbyclick0varfunctiontransparency60vartransition4var shadowlen3var shadowcolorb1b1b1varmenustylescssitemtextvaritemspacing6varvar arrowwidthvarseparatorvwidth100var separatorvheight100var separatorpadding0pxvartahomavarnowrap1varitemborderwidth0varblankimageimagesblankgifvar itemcursorpointervar statusstringtextvarfloatablex0var floatabley0varsmsmartscroll1varmovable0varfontcolorffffffe7ad56var fontdecorationnonenonevarmarginfloatabley0var menubackimagevarmovecolordeca9avarpathprefiximgvar pathprefixlinkvar smshowpause100varcsssubmenuvar cssitemvar cssitemtextvarlifontcolorffffffe7ad56var fontdecorationnonenonevar menustylesificonheight16varshadowlen3var0topsmartscroll0var smhideonclick1varitemcursorpointervar statusstringtextvarkeystrokes0var dmfocus1var dmactkey113vartransduration2200var cssstyle0varmenubackrepeatrepeatvar fontcolordisabledd6b369varsmcolumns1varitemcursorpointervar statusstringtextvar absolutepos0variconheight16var floatable0var floatiterations6vardmsearch 0var separatorvimagevarsmcolumns1var smorientation0var dmrtl0vardmajax1vartahomavar fontcolorffffffe7ad56var fontdecorationnonenonevardmajax1var dmajaxcount100var transparency60vartopdy1var dx5var dy1dminit vararrowheightvar transoptionsvarposy160var topdx0var topdy1varmenuheight30pxvar smwidthvar smheightvar00separatorvwidth100var separatorvheight100varseparatorheightvar separatoralignmentleftvarafteritemimagevarposx50var posy160var topdx0vartransoptionsvar shadowtop0varmoveheight20varpresseditem2varabsolutepos0var posx50vardynamic0var keystrokes0vardmactkey113var icontopwidth16var

Longtail Keyword Density for Umsha.ac.ir

KeywordsOccurences
nbsp nbsp nbsp64
nbsp nbspnbsp nbsp3
icontopheight16var iconwidth16var iconheight16var3
menubackrepeatrepeatvar fontcolordisabledd6b369var ishorizontal1var3
menubackimagevar menubackrepeatrepeatvar fontcolordisabledd6b369var3
floatabley0var menubackimagevar menubackrepeatrepeatvar3
floatablex0var floatabley0var menubackimagevar3
floatiterations6var floatablex0var floatabley0var3
floatable0var floatiterations6var floatablex0var3
iconheight16var floatable0var floatiterations6var3
iconwidth16var iconheight16var floatable0var3
icontopwidth16var icontopheight16var iconwidth16var3
ishorizontal1var smcolumns1var smorientation0var3
dmactkey113var icontopwidth16var icontopheight16var3
dmfocus1var dmactkey113var icontopwidth16var3
keystrokes0var dmfocus1var dmactkey113var3
dynamic0var keystrokes0var dmfocus1var3
dmwriteall1var dynamic0var keystrokes0var3
smhideonclick1var dmwriteall1var dynamic0var3
topsmartscroll0var smhideonclick1var dmwriteall1var3
smsmartscroll1var topsmartscroll0var smhideonclick1var3
fontcolordisabledd6b369var ishorizontal1var smcolumns1var3
smorientation0var dmrtl0var itemtargetselfvar3
smcolumns1var smorientation0var dmrtl0var3
transition4var shadowlen3var shadowcolorb1b1b1var3
fontcolorffffffe7ad56var fontdecorationnonenonevar menustyles3
tahomavar fontcolorffffffe7ad56var fontdecorationnonenonevar3
11px tahomavar fontcolorffffffe7ad56var3
fontstylenormal 11px tahomavar3
afteritemimagevar fontstylenormal 11px3
beforeitemimageuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar afteritemimagevar fontstylenormal3
menuborderstylesolidvar itemspacing6var itempadding0px3
menuborderwidth1var menuborderstylesolidvar itemspacing6var3
transparency60var transition4var shadowlen3var3
smshowpause100var smhidepause500var smsmartscroll1var3
dmajaxcount100var transparency60var transition4var3
dmajax1var dmajaxcount100var transparency60var3
separatorvimagevar dmajax1var dmajaxcount100var3
0var separatorvimagevar dmajax1var3
dmsearch 0var separatorvimagevar3
arrowimagesubuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar dmsearch 0var3
smheightvar submenualignrightvar submenuvaligntopvar3
smwidthvar smheightvar submenualignrightvar3
menuheight30pxvar smwidthvar smheightvar3
smhidepause500var smsmartscroll1var topsmartscroll0var3
pathprefixlinkvar smshowpause100var smhidepause500var3
var presseditem-2var blankimageimagesblankgifvar3
dy-1 var arrowwidthvar3
separatorheightvar separatoralignmentleftvar separatorvwidth100var3
separatorwidthvar separatorheightvar separatoralignmentleftvar3
separatorimagevar separatorwidthvar separatorheightvar3
shadowtop0var separatorimagevar separatorwidthvar3
transoptionsvar shadowtop0var separatorimagevar3
arrowheightvar transoptionsvar shadowtop0var3
arrowwidthvar arrowheightvar transoptionsvar3
var arrowwidthvar arrowheightvar3
dx-5var dy-1 var3
separatorvwidth100var separatorvheight100var separatorpadding0pxvar3
topdy1var dx-5var dy-13
topdx0var topdy1var dx-5var3
posy160var topdx0var topdy1var3
posx50var posy160var topdx0var3
absolutepos0var posx50var posy160var3
statusstringtextvar absolutepos0var posx50var3
itemcursorpointervar statusstringtextvar absolutepos0var3
blankimageimagesblankgifvar itemcursorpointervar statusstringtextvar3
presseditem-2var blankimageimagesblankgifvar itemcursorpointervar3
separatoralignmentleftvar separatorvwidth100var separatorvheight100var3
separatorvheight100var separatorpadding0pxvar movable0var3
pathprefiximgvar pathprefixlinkvar smshowpause100var3
transduration350var transduration2200var cssstyle0var3
nowrap1var pathprefiximgvar pathprefixlinkvar3
showbyclick0var nowrap1var pathprefiximgvar3
savenavigationpath1var showbyclick0var nowrap1var3
dmobjectscheck0var savenavigationpath1var showbyclick0var3
cssitemtextvar dmobjectscheck0var savenavigationpath1var3
cssitemvar cssitemtextvar dmobjectscheck0var3
csssubmenuvar cssitemvar cssitemtextvar3
cssstyle0var csssubmenuvar cssitemvar3
transduration2200var cssstyle0var csssubmenuvar3
closebtnvar transduration350var transduration2200var3
separatorpadding0pxvar movable0var movewidth12var3
closebtnh15var closebtnvar transduration350var3
closebtnw15var closebtnh15var closebtnvar3
smmovable0var closebtnw15var closebtnh15var3
movecursormovevar smmovable0var closebtnw15var3
moveimagevar movecursormovevar smmovable0var3
movecolordeca9avar moveimagevar movecursormovevar3
moveheight20var movecolordeca9avar moveimagevar3
movewidth12var moveheight20var movecolordeca9avar3
movable0var movewidth12var moveheight20var3
page ul li3
nbsp nbsp75
nbspnbsp nbsp6
5px 0px4
page ul4
menuheight30pxvar smwidthvar3
dmrtl0var itemtargetselfvar3
smorientation0var dmrtl0var3
smcolumns1var smorientation0var3
ishorizontal1var smcolumns1var3
fontcolordisabledd6b369var ishorizontal1var3
menubackrepeatrepeatvar fontcolordisabledd6b369var3
menubackimagevar menubackrepeatrepeatvar3
floatabley0var menubackimagevar3
floatablex0var floatabley0var3
floatiterations6var floatablex0var3
smheightvar submenualignrightvar3
floatable0var floatiterations6var3
iconheight16var floatable0var3
iconwidth16var iconheight16var3
icontopheight16var iconwidth16var3
icontopwidth16var icontopheight16var3
dmactkey113var icontopwidth16var3
dmfocus1var dmactkey113var3
keystrokes0var dmfocus1var3
dynamic0var keystrokes0var3
smwidthvar smheightvar3
dmsearch 0var3
submenualignrightvar submenuvaligntopvar3
itemborderwidth0var itemborderstylenonenonevar3
dminit var3
var menuitems3
fontdecorationnonenonevar menustyles3
fontcolorffffffe7ad56var fontdecorationnonenonevar3
tahomavar fontcolorffffffe7ad56var3
11px tahomavar3
fontstylenormal 11px3
afteritemimagevar fontstylenormal3
beforeitemimageuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar afteritemimagevar3
itemspacing6var itempadding0px3
arrowimagesubuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar dmsearch3
menuborderstylesolidvar itemspacing6var3
menuborderwidth1var menuborderstylesolidvar3
shadowlen3var shadowcolorb1b1b1var3
transition4var shadowlen3var3
transparency60var transition4var3
dmajaxcount100var transparency60var3
dmajax1var dmajaxcount100var3
separatorvimagevar dmajax1var3
0var separatorvimagevar3
smhideonclick1var dmwriteall1var3
dmwriteall1var dynamic0var3
topsmartscroll0var smhideonclick1var3
nbsp nbspnbsp3
dx-5var dy-13
separatoralignmentleftvar separatorvwidth100var3
separatorheightvar separatoralignmentleftvar3
separatorwidthvar separatorheightvar3
separatorimagevar separatorwidthvar3
shadowtop0var separatorimagevar3
transoptionsvar shadowtop0var3
arrowheightvar transoptionsvar3
arrowwidthvar arrowheightvar3
var arrowwidthvar3
dy-1 var3
topdy1var dx-5var3
separatorvheight100var separatorpadding0pxvar3
topdx0var topdy1var3
posy160var topdx0var3
posx50var posy160var3
absolutepos0var posx50var3
statusstringtextvar absolutepos0var3
itemcursorpointervar statusstringtextvar3
blankimageimagesblankgifvar itemcursorpointervar3
presseditem-2var blankimageimagesblankgifvar3
var presseditem-2var3
- -3
separatorvwidth100var separatorvheight100var3
separatorpadding0pxvar movable0var3
smsmartscroll1var topsmartscroll0var3
csssubmenuvar cssitemvar3
smhidepause500var smsmartscroll1var3
smshowpause100var smhidepause500var3
pathprefixlinkvar smshowpause100var3
pathprefiximgvar pathprefixlinkvar3
nowrap1var pathprefiximgvar3
showbyclick0var nowrap1var3
savenavigationpath1var showbyclick0var3
dmobjectscheck0var savenavigationpath1var3
cssitemtextvar dmobjectscheck0var3
cssitemvar cssitemtextvar3
cssstyle0var csssubmenuvar3
movable0var movewidth12var3
transduration2200var cssstyle0var3
transduration350var transduration2200var3
closebtnvar transduration350var3
closebtnh15var closebtnvar3
closebtnw15var closebtnh15var3
smmovable0var closebtnw15var3
movecursormovevar smmovable0var3
moveimagevar movecursormovevar3
movecolordeca9avar moveimagevar3
moveheight20var movecolordeca9avar3
movewidth12var moveheight20var3
ul li3
nbsp93
var12
page7
0px7
11px6
nbspnbsp6
1px5
05
li4
ul4
5px4
-4
dmajax1var3
separatorvimagevar3
0var3
dmsearch3
arrowimagesubuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar3
itemalignrightvar3
submenuvaligntopvar3
submenualignrightvar3
smwidthvar3
smheightvar3
transparency60var3
menuheight30pxvar3
itemtargetselfvar3
dmrtl0var3
smorientation0var3
smcolumns1var3
ishorizontal1var3
fontcolordisabledd6b369var3
menubackrepeatrepeatvar3
menubackimagevar3
floatabley0var3
floatablex0var3
dmajaxcount100var3
menuborderwidth1var3
transition4var3
fontdecorationnonenonevar3
margin3
width224px3
if3
function3
13
dminit3
003
menuitems3
itemstyles3
menustyles3
fontcolorffffffe7ad56var3
shadowlen3var3
tahomavar3
fontstylenormal3
afteritemimagevar3
beforeitemimageuploadstriangle240784pnguploadstriangle240784pngvar3
itemborderstylenonenonevar3
itemborderwidth0var3
floatiterations6var3
itemspacing6var3
menuborderstylesolidvar3
shadowcolorb1b1b1var3
itempadding0px3
iconwidth16var3
floatable0var3
transoptionsvar3
movecolordeca9avar3
moveheight20var3
movewidth12var3
movable0var3
separatorpadding0pxvar3
separatorvheight100var3
separatorvwidth100var3
separatoralignmentleftvar3
separatorheightvar3
separatorwidthvar3
separatorimagevar3
shadowtop0var3
arrowheightvar3
movecursormovevar3
arrowwidthvar3
dy-13
dx-5var3
topdy1var3
topdx0var3
posy160var3
posx50var3
absolutepos0var3
statusstringtextvar3
itemcursorpointervar3
blankimageimagesblankgifvar3
presseditem-2var3
moveimagevar3
smmovable0var3
iconheight16var3
pathprefixlinkvar3
icontopheight16var3
icontopwidth16var3
dmactkey113var3
dmfocus1var3
keystrokes0var3
dynamic0var3
dmwriteall1var3
smhideonclick1var3
topsmartscroll0var3
smsmartscroll1var3
smhidepause500var3
smshowpause100var3
pathprefiximgvar3
closebtnw15var3
nowrap1var3
showbyclick0var3
savenavigationpath1var3
dmobjectscheck0var3
cssitemtextvar3
cssitemvar3
csssubmenuvar3
cssstyle0var3
transduration2200var3
transduration350var3
closebtnvar3
closebtnh15var3
color3

Who hosts Umsha.ac.ir?

Umsha.ac.ir Hosting Provider Information

Hosted IP Address:85.185.231.44
Hosted Hostname:85.185.231.44
Service Provider:Information Technology Company (ITC)
Hosted Country:IranIR
Location Latitude:34.7992
Location Longitude:48.5146
Webserver Software:Microsoft-IIS/10.0

Is "Information Technology Company (ITC)" in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage
GoDaddy.com, LLC
9.5100%
DoD Network Information Center
8.4509%
Google Inc.
2.8338%
Confluence Networks Inc
2.6217%
Amazon.com, Inc.
2.1737%
Namecheap, Inc.
2.1384%
TOT Public Company Limited
1.5665%
1&1 Internet AG
1.5512%
Merit Network Inc.
1.3856%
Unified Layer
1.3043%
Information Technology Company (ITC)
0.0134%

HTTP Header Analysis for Umsha.ac.ir

Http-Version: 1.1
Status-Code: 200
Status: 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Expires: Wed, 07 Oct 2020 13:07:32 GMT
Server: Microsoft-IIS/10.0
X-AspNet-Version: 4.0.30319
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Thu, 08 Oct 2020 13:07:32 GMT
Content-Length: 163673

Umsha.ac.ir Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
dns.umsha.ac.ir 85.185.231.42Iran Iran
dnsintranet.umsha.ac.ir 85.185.231.42Iran Iran


Need to find out who hosts Umsha.ac.ir?


Domain Registration (WhoIs) information for Umsha.ac.ir

 % This is the IRNIC Whois server v1.6.2.
% Available on web at http://whois.nic.ir/
% Find the terms and conditions of use on http://www.nic.ir/
%
% This server uses UTF-8 as the encoding for requests and responses.

% NOTE: This output has been filtered.

% Information related to 'umsha.ac.ir'

domain: umsha.ac.ir
ascii: umsha.ac.ir
remarks: (Domain Holder) Hamedan University of Medical Science
remarks: (Domain Holder Address) shahid fahmide st., Hamedan University of Medical ScienceHamedan, IR, IR
holder-c: ---
admin-c: ha571-irnic
tech-c: ha571-irnic
nserver: dns.umsha.ac.ir
nserver: dns.umsha.ac.ir
nserver: dnsIntranet.umsha.ac.ir
last-updated: 2020-03-09
expire-date: 2024-06-09
source: IRNIC # Filtered

nic-hdl: ha571-irnic
org: Hamadan University of Medical Science
e-mail: Login to show email
Shahid Fahmide St., Hamedan University of Medical Science,, Hamedan, Hamedan, IR
phone: +98 811 8278810
fax-no: +98 811 8279012
source: IRNIC # Filtered

Websites with Similar Names

Umsha.ac.ir
سايت اصلي - دانشگاه علوم پزشكي همدان
Umshanti.co.za
Buffeljags Watersport / Umshanti - Umshanti
Umshaus.org
ICANN Verification Required

Recently Updated Websites

Browsenewsaarv35708.buzz (1 second ago.)Butwherearewegoingtoeat.com (1 second ago.)Conzotogrea.website (2 seconds ago.)Richardharper.art (2 seconds ago.)V5z13d.casa (2 seconds ago.)Softwareupdatesaarv81214.buzz (3 seconds ago.)Griv.tech (4 seconds ago.)Solvtrust.biz (4 seconds ago.)Ptgejtqwd.cam (6 seconds ago.)Tingchuchoori.website (6 seconds ago.)Wzecxfyjb.cam (7 seconds ago.)Wealthdailybzrr47605.buzz (7 seconds ago.)Capitalupdatesbzrr94258.buzz (7 seconds ago.)Jsccdknus.cam (8 seconds ago.)Appsnewsbzrr7040.buzz (9 seconds ago.)Shop-clean-vision.website (9 seconds ago.)Igbdep.cam (10 seconds ago.)Join2us.bid (10 seconds ago.)Epilogue.asia (10 seconds ago.)Find-mybestnewcarinsurance.website (11 seconds ago.)V5z13o.casa (11 seconds ago.)Eurodailybzrr7743.buzz (11 seconds ago.)Topratedmattressdeals.website (12 seconds ago.)Alarmix.company (12 seconds ago.)Mirtillabio.blog (12 seconds ago.)91ds.club (13 seconds ago.)Datsme.cloud (13 seconds ago.)Softwaredailyaarv40745.buzz (13 seconds ago.)Goodcarssales.website (14 seconds ago.)Ijsccdknua.cam (14 seconds ago.)

Recently Searched Keywords

website designing company (1 second ago.)moving companies (1 second ago.)2 months agocách làm bún bò huế thơm ngon chuẩn chỉnh vị với nồi nước lèo bằng điện (9 seconds ago.)ralladores de pan industriales (12 seconds ago.)masuku sagi (13 seconds ago.)bites (17 seconds ago.)p position relative (21 seconds ago.)pr-about pr-about-con pr-right (25 seconds ago.)как восстановить жесткий диск с помощью программ для ремонта (28 seconds ago.)mg-brand-wrapper-categorylength 1 (29 seconds ago.)bu-form form-group form-select (29 seconds ago.)pr-faq-con pr-right pr-right-con (33 seconds ago.)phrrow-con faq-box faq-box-con (37 seconds ago.)wtf (41 seconds ago.)box-sizing border-box bordernone (43 seconds ago.)rootkhp pro 3.3 download (47 seconds ago.)پرتال سازمانی (48 seconds ago.)padding 10px 0px (48 seconds ago.)phrrow phrrow-con faq-box (52 seconds ago.)9733 9733 (55 seconds ago.)imagegwsgallery-cell yt-box yt-box-con (57 seconds ago.)shop.adidas.ksa (58 seconds ago.)gwsgallery-cell yt-box yt-box-con (1 minute 1 second ago.)u0421u043eu043bu0435u043du0430u044f (1 minute 5 seconds ago.)transition 05s ease (1 minute 6 seconds ago.)25:05 巨乳 ハメ撮り 女子大生 美女 セックス (1 minute 10 seconds ago.)pr-faq pr-faq-con pr-right (1 minute 10 seconds ago.)24:43 エロアニメ 寝取られ フェチ 神 寝取 (1 minute 11 seconds ago.)23:52 着衣のままでもかなりエロいhカップ爆乳ギャルにしっかり咥えてもらったあと突きまくり【前田優希】 (1 minute 12 seconds ago.)1:59:35 まんチラ誘惑 同級生のママ (1 minute 13 seconds ago.)