Wedlemon.com.ua

Website Thumbnail
Checking...
Âåñ³ëüíèé äåêîð, Îôîðìëåííÿ âåñ³ëëÿ ó Ëüâîâ³ - Wedlemon

Safety: Low trust score
Year Founded: 2020
Global Traffic Rank: Unknown
Estimated Worth: $9
Last updated:2020-10-29
Category: This site has not been categorized yet

Âåñ³ëüíèé äåêîð Wedlemon. Îôîðìëåííÿ Âàøîãî âåñ³ëëÿ - ñòèëüíî, ³íäèâ³äóàëüíî!


Domain summary

Domain label
wedlemon
Domain extension
com.ua
Global Traffic Rank
0
Statvoo Rating
I
Trust Score
Low Trust Score
Estimated worth
$9
Estimated daily income
$0
Estimated monthly income
$0

Rank summary

How is wedlemon.com.ua ranked relative to other sites:

Percentage of visits to wedlemon.com.ua from a search engine:


Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: When was Wedlemon.com.ua registered?
A: Wedlemon.com.ua was registered 4 weeks, 2 days, 1 hour, 45 minutes, 17 seconds ago on Thursday, October 29, 2020.
Q: When was the WHOIS for Wedlemon.com.ua last updated?
A: The WHOIS entry was last updated 4 weeks, 2 days, 1 hour, 45 minutes, 17 seconds ago on Thursday, October 29, 2020.
Q: What are Wedlemon.com.ua's nameservers?
A: DNS for Wedlemon.com.ua is provided by the following nameservers:
 • slave.hostsila.net
 • master.hostsila.com
Q: Who is the registrar for the Wedlemon.com.ua domain?
A: The domain has been registered at .
Q: What is the traffic rank for Wedlemon.com.ua?
A: Wedlemon.com.ua has a Low Trust Score, and a Statvoo Rank of I.
Q: How many people visit Wedlemon.com.ua each day?
A: Wedlemon.com.ua receives approximately 0 visitors and 0 page impressions per day.
Q: What IP address does Wedlemon.com.ua resolve to?
A: Wedlemon.com.ua resolves to the IPv4 address 185.67.1.242.
Q: In what country are Wedlemon.com.ua servers located in?
A: Wedlemon.com.ua has servers located in the Ukraine.
Q: What webserver software does Wedlemon.com.ua use?
A: Wedlemon.com.ua is powered by Nginx webserver.
Q: Who hosts Wedlemon.com.ua?
A: Wedlemon.com.ua is hosted by Serverius Holding B.V. in Ukraine.
Q: How much is Wedlemon.com.ua worth?
A: Wedlemon.com.ua has an estimated worth of $9. An average daily income of approximately $0, which is roughly $0 per month.

Wedlemon.com.ua Reviews

We don't have any reviews for this website yet.

You could be the first to write one!

Add your review

Wedlemon.com.ua Free SEO Report

Website Inpage Analysis for Wedlemon.com.ua

H1 Headings

1 :
 1. ÂÅѲËÜÍÈÉ ÄÅÊÎÐ ÒÀ ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ Ï²Ä ÊËÞ× Ó ËÜÂβ

H2 Headings

9 :
 1. Ëüâ³â, Óêðà¿íàCòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî
 2. Îòðèìàéòå áåçêîøòîâíó êîíñóëüòàöiþ äåêîðàòîðà
 3. Çàëèøèòè çàÿâêó íà çóñòði÷
 4. Íàø³ Ðîáîòè
 5. WedLemon - âàøi ì𳿠ó ðåàëüíîñòi
 6. Êîìàíäà Ëåìîí ïðîïîíóº:
 7. Ëåìîí - öå ò³ëüêè âåñ³ëëÿ, í³÷îãî á³ëüøîãî
 8. Îòðèìàòè áåçêîøòîâíó êîíñóëüòàöiþ
 9. Îñòàíí³ Íîâèíè

H3 Headings

14 :
 1. äåêîðó òà ôëîðèñòèêè
 2. Îôîðìëåííÿ Âåñiëëÿ
 3. Îôîðìëåííÿ Âè¿çíî¿ öåðåìîíi¿
 4. Âåñ³ëüíà ôëîðèñòèêà
 5. Õòî ìè
 6. Çàñíîâàíi â 2014 ðîöi, 7 ðîêiâ íà ðèíêó
 7. Âëàñíèé ñêëàä äåêîðó òà ïîñóäó
 8. Âëàñíå âèðîáíèöòâî òà äåêîðàöi¿
 9. Íàâ÷àºìî äåêîðàòîðiâ òà ïðîâîäèìî ðiçíi ÌÊ
 10. ÙÎ ÌÈ ÐÎÁÈÌÎ
 11. Âåëè÷åçíèé ñêëàä âëàñíèõ äåêîðàö³é
 12. Çàëèøèòè çàÿâêó çóñòði÷
 13. ÁÓÄÜ Ó ÊÓÐѲ
 14. Âåñ³ëüíå îôîðìëåííÿ, ùî â íüîãî âõîäèòü?

H4 Headings

0 :

H5 Headings

0 :

H6 Headings

0 :

Total IFRAMEs

0 :

Total Images

20 :

Google Adsense

:
Not Applicable

Google Analytics

:
UA-43726518-23

Links - Internal

24:
 1. Wedlemon Õòî ìè
  http://wedlemon.com.ua/Xto-mi.html
 2. Wedlemon Ñòóä³ÿ äåêîðó
  http://wedlemon.com.ua/nashe-portfolio.html
 3. Wedlemon Êóðñè âåñ³ëüíîãî äåêîðó
  https://wedlemon.com.ua/mk/
 4. Wedlemon Áëîã
  http://wedlemon.com.ua/news.html/
 5. Wedlemon ³äãóêè
  http://wedlemon.com.ua/Vidguki.html
 6. Wedlemon Êîíòàêòè
  http://wedlemon.com.ua/contacts.html
 7. https://wedlemon.com.ua/
  https://wedlemon.com.ua/
 8. Wedlemon Äåòàëüí³øå
  http://wedlemon.com.ua/Xto-mi.html
 9. Wedlemon Äåòàëüíiøå
  http://wedlemon.com.ua/Oformlennya-vesillya.html
 10. Wedlemon Äåòàëüíiøå
  http://wedlemon.com.ua/Ceremoniya-shlyubu.html
 11. Wedlemon Äåòàëüíiøå
  http://wedlemon.com.ua/Vesilna-floristika.html
 12. Wedlemon Ñàä Ãàðäåí ïðîñò³ð âåñ³ëëÿ
  https://wedlemon.com.ua/Garden-prostir-vesillya.html
 13. Wedlemon Park. Art of Rest âåñ³ëëÿ
  https://wedlemon.com.ua/ert-of-vesillya.html
 14. Wedlemon Ñîíàòà Ëüâ³â âåñ³ëëÿ
  https://wedlemon.com.ua/Sonata-Lviv-vesillya.html
 15. Wedlemon Ëåãê³ñòü ïî÷óòò³â
  https://wedlemon.com.ua/Legkist-pochuttiv.html
 16. Wedlemon Ïàíñüêà ãîðà âåñ³ëëÿ
  https://wedlemon.com.ua/Panska-gora-vesillya.html
 17. Wedlemon Âåñ³ëüíà öåðåìîí³ÿ Ëüâ³â
  https://wedlemon.com.ua/Vesilna-ceremoniya-Lviv.html
 18. Wedlemon Ùàñòÿ áóòè ðàçîì
  https://wedlemon.com.ua/SHHastya-buti-razom.html
 19. Wedlemon Ïîäèõ ²ñòîð³¿
  https://wedlemon.com.ua/Podix-Istori-vesillya.html
 20. Wedlemon Ñï³âó÷å ë³òî
  https://wedlemon.com.ua/Vesillya-Panska-gora.html
 21. Wedlemon Âåñ³ëëÿ ó ñòèë³ Ãåòñá³
  https://wedlemon.com.ua/Vesillya-u-stili-Getsbi.html
 22. Wedlemon ÇÀÏÈÑÀÒÈÑÜ
  http://wedlemon.com.ua/contacts.html
 23. https://wedlemon.com.ua/news/Vesilne_oformlennya__shho_v_nogo_vxodit_.html
  https://wedlemon.com.ua/news/Vesilne_oformlennya__shho_v_nogo_vxodit_.html
 24. Wedlemon ÄÅÒÀËÜͲГ
  https://wedlemon.com.ua/news/Vesilne_oformlennya__shho_v_nogo_vxodit_.html

Links - Internal (nofollow)

0:

Links - Outbound (nofollow)

0:

Who hosts Wedlemon.com.ua?

Wedlemon.com.ua Hosting Provider Information

Hosted IP Address:185.67.1.242
Hosted Hostname:skm143.hostsila.org
Service Provider:Serverius Holding B.V.
Hosted Country:UkraineUA
Location Latitude:50.4522
Location Longitude:30.5287
Webserver Software:nginx

Is "Serverius Holding B.V." in the Top 10 Hosting Companies?

Name
Percentage
GoDaddy.com, LLC
13.8977%
DoD Network Information Center
5.2857%
Amazon.com, Inc.
3.5301%
Confluence Networks Inc
3.5178%
Google Inc.
3.4706%
1&1 Internet AG
1.9908%
TOT Public Company Limited
1.9513%
Unified Layer
1.8987%
OVH SAS
1.7426%
Merit Network Inc.
1.6733%
Serverius Holding B.V.
0.0458%

HTTP Header Analysis for Wedlemon.com.ua

Http-Version: 1.1
Status-Code: 301
Status: 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Thu, 29 Oct 2020 14:17:28 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 232
Connection: keep-alive
Location: https://wedlemon.com.ua/
Cache-Control: max-age=600
Expires: Thu, 29 Oct 2020 14:27:28 GMT

Wedlemon.com.ua Domain Nameserver Information

HostIP AddressCountry
slave.hostsila.net 52.58.49.28
master.hostsila.com 91.239.235.155


Need to find out who hosts Wedlemon.com.ua?


Domain Registration (WhoIs) information for Wedlemon.com.ua

 % Request from 64.227.35.75
% This is the Ukrainian Whois query server #F.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: wedlemon.com.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.hostpro
nserver: master.hostsila.com
nserver: slave.hostsila.net
status: ok
created: 2016-06-27 13:43:53+03
modified: 2020-06-17 14:27:58+03
expires: 2021-06-27 13:43:53+03
source: UAEPP

% Registrar:
% ==========
registrar: ua.hostpro
organization: HOSTPRO LAB LTD
organization-loc: ТОВ "ХОСТПРО ЛАБ"
url: http://www.hostpro.ua
city: Kyiv
country: UA
abuse-email: Login to show email
+380445857796
abuse-postal: 02094, Kyiv, P.O. box 121
abuse-postal-loc: 02094, м. Київ, а/с 121
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: n/a
person-loc: not published
e-mail: not published
address: n/a
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.hostpro
status: ok
status: linked
created: 2018-12-10 13:35:01+02
source: UAEPP


% Query time: 4 msec

Websites with Similar Names

Wedlemag.com
WED' - Le Magazine d'inspiration mariage - www.wedlemag.com | Conseils, Astuces, DIY, Tutos, Interviews Photos, Vidéo, Making of
Wedlemon.com.ua
Âåñ³ëüíèé äåêîð, Îôîðìëåííÿ âåñ³ëëÿ ó Ëüâîâ³ - Wedlemon

Recently Updated Websites

Grigiohome.com 2 seconds ago.Nitinjogad.com 3 seconds ago.Gerard-pavy-psychologue-rueil.com 3 seconds ago.Inlineconnect.com 4 seconds ago.Bucketjourneys.com 4 seconds ago.Ehostd.com 5 seconds ago.Brightdynamicsllc.com 5 seconds ago.Alexandradenart.com 6 seconds ago.Missa-jewellery.com 8 seconds ago.Rhoneproperty.com 8 seconds ago.Ruigdasilva.com 8 seconds ago.Bennypascucci.info 8 seconds ago.Secretagingdad.com 8 seconds ago.Gastrokalender.com 9 seconds ago.Cysec.ltd 9 seconds ago.Augmentedrealitymovies.com 9 seconds ago.Defnucruises.com 11 seconds ago.Instabitpay.com 11 seconds ago.Lyndaeinteriors.com 11 seconds ago.Flexxbotics.com 12 seconds ago.Derekmarantz.com 12 seconds ago.Pharishillchristianchurch.com 12 seconds ago.Ourepicfieldtrip.com 13 seconds ago.Escortindex.com 13 seconds ago.Deliveryq8.com 14 seconds ago.Laafrolatina.com 14 seconds ago.Anthologyimages.com 14 seconds ago.Bibodyregen.com 15 seconds ago.Pt.sex.com 16 seconds ago.0058fanli.com 17 seconds ago.